نامه یک دختر بچه به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه یک دختر بچه بروجردی به
فرهاد داودوندی

 

“هوا که گرم بشه باید آب
گرم بخوریم”

 

(عمو فرهاد، شما با مشکلات آدم
های فقیر کشتی می گیرین)

 

 

 

بنام خداوند بخشنده مهربان

 

سلام، عمو فرهاد خوب هستین؟ انشا…


نامه یک دختر بچه به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه یک دختر بچه بروجردی به
فرهاد داودوندی

 

“هوا که گرم بشه باید آب
گرم بخوریم”

 

(عمو فرهاد، شما با مشکلات آدم
های فقیر کشتی می گیرین)

 

 

 

بنام خداوند بخشنده مهربان

 

سلام، عمو فرهاد خوب هستین؟ انشا…


نامه یک دختر بچه به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه یک دختر بچه بروجردی به
فرهاد داودوندی

 

“هوا که گرم بشه باید آب
گرم بخوریم”

 

(عمو فرهاد، شما با مشکلات آدم
های فقیر کشتی می گیرین)

 

 

 

بنام خداوند بخشنده مهربان

 

سلام، عمو فرهاد خوب هستین؟ انشا…