ثریا رشیدی هنرمند بروجردی

تصویر ندارد

آشنایی
با خانم ثریا رشیدی

هنرمند بروجردی

هنر یعنی چیزی رو به تمام حس کردن و رو
کردن اون برای دیگران….یعنی یک نوع برانگیختن احساس های زیبا….که اگر هنر نبود
و احساس زیبا نبود دنیا دنیای بسیار  زشتی  می شد…در واقع هنر فضیلت است……


ثریا رشیدی هنرمند بروجردی

تصویر ندارد

آشنایی
با خانم ثریا رشیدی

هنرمند بروجردی

هنر یعنی چیزی رو به تمام حس کردن و رو
کردن اون برای دیگران….یعنی یک نوع برانگیختن احساس های زیبا….که اگر هنر نبود
و احساس زیبا نبود دنیا دنیای بسیار  زشتی  می شد…در واقع هنر فضیلت است……


آشنایی با خانم رضوان جعفر پور

تصویر ندارد

آشنایی با خانم رضوان جعفر پور

 

 آغاز ” هفته تیراندازی”۵  الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

اینجانب رضوان جعفرپور متولد ۱۳۸۰/۱۲/۰۹ از بروجرد

ID number:124665

از سال۱۳۹۴ تیراندازی را شروع کردم و عضو
فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران هستم….


آشنایی با خانم رضوان جعفر پور

تصویر ندارد

آشنایی با خانم رضوان جعفر پور

 

 آغاز ” هفته تیراندازی”۵  الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

اینجانب رضوان جعفرپور متولد ۱۳۸۰/۱۲/۰۹ از بروجرد

ID number:124665

از سال۱۳۹۴ تیراندازی را شروع کردم و عضو
فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران هستم….


علی پورولی داور خوشنام و نام آشنای ملی جودو

تصویر ندارد

استاد “علی  پورولی”

 

 داور خوشنام و نام آشنای ملی جودو

اینجانب علی پورولی متولد ۱۳۵۳ و دارای
مدرک فوق لیسانس تربیت بدنی در سال ۱۳۶۹ جودو را زیر نظر استاد سید احمد سعادتمند
شروع نمودم و پس از چهار سال ورزش جودو را در خدمت استاد م…


علی پورولی داور خوشنام و نام آشنای ملی جودو

تصویر ندارد

استاد “علی  پورولی”

 

 داور خوشنام و نام آشنای ملی جودو

اینجانب علی پورولی متولد ۱۳۵۳ و دارای
مدرک فوق لیسانس تربیت بدنی در سال ۱۳۶۹ جودو را زیر نظر استاد سید احمد سعادتمند
شروع نمودم و پس از چهار سال ورزش جودو را در خدمت استاد م…