تجهیز نمودن امکانات پزشکی بیمارستان شهید چمران

تصویر ندارد

و حالا کمک خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی به تجهیز نمودن امکانات پزشکی بیمارستان شهید چمراندر جریان قرار گرفتیم که بیمارستان شهید چمران بروجرد برای بعضی امکانات پزشکی دچار کمبودهایی است که ممکن است این کمبودها برای همشهریان عزیز مشکلاتی پیش بی…


تجهیز نمودن امکانات پزشکی بیمارستان شهید چمران

تصویر ندارد

و حالا کمک خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی به تجهیز نمودن امکانات پزشکی بیمارستان شهید چمراندر جریان قرار گرفتیم که بیمارستان شهید چمران بروجرد برای بعضی امکانات پزشکی دچار کمبودهایی است که ممکن است این کمبودها برای همشهریان عزیز مشکلاتی پیش بی…


تجهیز نمودن امکانات پزشکی بیمارستان شهید چمران

تصویر ندارد

و حالا کمک خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی به تجهیز نمودن امکانات پزشکی بیمارستان شهید چمراندر جریان قرار گرفتیم که بیمارستان شهید چمران بروجرد برای بعضی امکانات پزشکی دچار کمبودهایی است که ممکن است این کمبودها برای همشهریان عزیز مشکلاتی پیش بی…


نامه دکتر علیرضا عطر به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه دکتر علیرضا عطر به فرهاد داودوندی آقای داودوندی عزیز واقعا این انسان‌های خوب و قدیمی (سالمندان) که از این دنیا جز سلامتی روح و روان  چیزی نمیخواهند چقدر بی الایش و ساده و با دلی مهربون اینجا را نظاره می‌کردند آقای داودوندی خدایش هیچوق…


نامه دکتر علیرضا عطر به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه دکتر علیرضا عطر به فرهاد داودوندی آقای داودوندی عزیز واقعا این انسان‌های خوب و قدیمی (سالمندان) که از این دنیا جز سلامتی روح و روان  چیزی نمیخواهند چقدر بی الایش و ساده و با دلی مهربون اینجا را نظاره می‌کردند آقای داودوندی خدایش هیچوق…


نامه دکتر علیرضا عطر به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه دکتر علیرضا عطر به فرهاد داودوندی آقای داودوندی عزیز واقعا این انسان‌های خوب و قدیمی (سالمندان) که از این دنیا جز سلامتی روح و روان  چیزی نمیخواهند چقدر بی الایش و ساده و با دلی مهربون اینجا را نظاره می‌کردند آقای داودوندی خدایش هیچوق…