به یاد استاد محمد رضا شجریان

تصویر ندارد

به یاد استاد محمد رضا شجریانآن یگانه   بلبل   باغ   بهاران  یاد بادآن صدای دلنشینِ هم چوباران یادبادجاودان مردِ هنر، اسطوره ی  آوازهایاد بادا   خسروِ  آوازِ  ایران   یاد باد مهناز ب…


به یاد استاد محمد رضا شجریان

تصویر ندارد

به یاد استاد محمد رضا شجریانآن یگانه   بلبل   باغ   بهاران  یاد بادآن صدای دلنشینِ هم چوباران یادبادجاودان مردِ هنر، اسطوره ی  آوازهایاد بادا   خسروِ  آوازِ  ایران   یاد باد مهناز ب…


به یاد استاد محمد رضا شجریان

تصویر ندارد

به یاد استاد محمد رضا شجریانآن یگانه   بلبل   باغ   بهاران  یاد بادآن صدای دلنشینِ هم چوباران یادبادجاودان مردِ هنر، اسطوره ی  آوازهایاد بادا   خسروِ  آوازِ  ایران   یاد باد مهناز ب…


زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

تصویر ندارد

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

به یاد شادروان “امیر کمری” هنرمند و ورزشکار جوان و نوگذشته بروجردیشادی روح امیر کمری و استاد شجریان بخوانیم فاتحه با صلوات


زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

تصویر ندارد

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

به یاد شادروان “امیر کمری” هنرمند و ورزشکار جوان و نوگذشته بروجردیشادی روح امیر کمری و استاد شجریان بخوانیم فاتحه با صلوات


زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

تصویر ندارد

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

به یاد شادروان “امیر کمری” هنرمند و ورزشکار جوان و نوگذشته بروجردیشادی روح امیر کمری و استاد شجریان بخوانیم فاتحه با صلوات


گوگل یاهو!