لباسشویی ۶۵ اهدا شد

تصویر ندارد

لباسشویی ۶۵ اهدا شداز طریق کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی لباسشویی شماره ۶۵ را هم به یک خانواده کم برخوردار اهدا کردیمسپاس از خیرین عزیز 


لباسشویی ۶۵ اهدا شد

تصویر ندارد

لباسشویی ۶۵ اهدا شداز طریق کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی لباسشویی شماره ۶۵ را هم به یک خانواده کم برخوردار اهدا کردیمسپاس از خیرین عزیز 


لباسشویی ۶۵ اهدا شد

تصویر ندارد

لباسشویی ۶۵ اهدا شداز طریق کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی لباسشویی شماره ۶۵ را هم به یک خانواده کم برخوردار اهدا کردیمسپاس از خیرین عزیز 


خرید موتور سیکلت سه چرخه

تصویر ندارد

خرید موتور سیکلت سه چرخهاز طریق کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی چندی قبل، یک موتور سیکلت سه چرخه برای یک جوان بسیار محجوب و زحمتکش که با این وسیله خرجی خانواده اش را تامین می کند، خریداری کرده بودیمسپاس از خیرین عزیز …


خرید موتور سیکلت سه چرخه

تصویر ندارد

خرید موتور سیکلت سه چرخهاز طریق کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی چندی قبل، یک موتور سیکلت سه چرخه برای یک جوان بسیار محجوب و زحمتکش که با این وسیله خرجی خانواده اش را تامین می کند، خریداری کرده بودیمسپاس از خیرین عزیز …


خرید موتور سیکلت سه چرخه

تصویر ندارد

خرید موتور سیکلت سه چرخهاز طریق کمکهای خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی چندی قبل، یک موتور سیکلت سه چرخه برای یک جوان بسیار محجوب و زحمتکش که با این وسیله خرجی خانواده اش را تامین می کند، خریداری کرده بودیمسپاس از خیرین عزیز …


گوگل یاهو!