موزه فرهاد ۹۰ و هدیه بسیار ارزنده دیگری

تصویر ندارد

موزه فرهاد ۹۰ و هدیه بسیار ارزنده دیگریدوست بسیار عزیزی که قلبا بسیار به ایشان ارادت دارم ، لطف نمود و یک عدد کلاه ایمنی موتور سواری استاندارد به اینجانب هدیه داداز آنجایی که طی دوران فعالیت های رسانه ای  تمامی هدایای دریافتی ام از دوستان …


موزه فرهاد ۹۰ و هدیه بسیار ارزنده دیگری

تصویر ندارد

موزه فرهاد ۹۰ و هدیه بسیار ارزنده دیگریدوست بسیار عزیزی که قلبا بسیار به ایشان ارادت دارم ، لطف نمود و یک عدد کلاه ایمنی موتور سواری استاندارد به اینجانب هدیه داداز آنجایی که طی دوران فعالیت های رسانه ای  تمامی هدایای دریافتی ام از دوستان …


دکتر سید شاهین مرزبان

تصویر ندارد

دکتر سید شاهین مرزباناز پزشکان و جراحان برجسته بروجرد در ایراناوقات خوش آن بود که با دوست به سر شدزندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است با دوست بسیار عزیزم جناب آقای دکتر سید شاهین مرزبان متخصص ارتوپدی و از پزش…


دکتر سید شاهین مرزبان

تصویر ندارد

دکتر سید شاهین مرزباناز پزشکان و جراحان برجسته بروجرد در ایراناوقات خوش آن بود که با دوست به سر شدزندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است با دوست بسیار عزیزم جناب آقای دکتر سید شاهین مرزبان متخصص ارتوپدی و از پزش…


خوشتون اومد از این پیشگویی؟؟!!!

تصویر ندارد

خوشتون اومد از این پیشگویی؟؟!!!زیر پوست شهر شنیده می شود که:یادتونه یکی دو ماه قبل فرهاد داودوندی در مطلبی تحت عنوان:” زیر پوست شهر شنیده می شود” مطلبی که در پایین خواهد آمد را  نوشته بود،؟!با توجه به حواشی ریز و درشتی که روز افتتاح پیش آمد و پ…


خوشتون اومد از این پیشگویی؟؟!!!

تصویر ندارد

خوشتون اومد از این پیشگویی؟؟!!!زیر پوست شهر شنیده می شود که:یادتونه یکی دو ماه قبل فرهاد داودوندی در مطلبی تحت عنوان:” زیر پوست شهر شنیده می شود” مطلبی که در پایین خواهد آمد را  نوشته بود،؟!با توجه به حواشی ریز و درشتی که روز افتتاح پیش آمد و پ…


گوگل یاهو!