ویلچر ۱۲۱ هم اهدا شد

تصویر ندارد

ویلچر ۱۲۱ هم اهدا شدویلچر شماره  121 اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را به به یک پیرمرد سالخورده همشهری بیماربطور امانتی تقدیم کردیمسپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی…


ویلچر ۱۲۱ هم اهدا شد

تصویر ندارد

ویلچر ۱۲۱ هم اهدا شدویلچر شماره  121 اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را به به یک پیرمرد سالخورده همشهری بیماربطور امانتی تقدیم کردیمسپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی…


بیمه نمودن ۱۸ دانش آموز

تصویر ندارد

بیمه نمودن ۱۸ دانش آموزسرکار خانم صابری نمایندگی بیمه پاسارگاد واقع در خیابان سعدی در اقدامی انساندوستانه و در سری اول، تعداد ۱۸ دانش آموز تحت پوشش سایت فرهاد داودوندی را با اهدا هزینه کامل، بیمه عمر و بیمه آتیه پاسارگاد نمودندضمن عرض سپاس از ا…


بیمه نمودن ۱۸ دانش آموز

تصویر ندارد

بیمه نمودن ۱۸ دانش آموزسرکار خانم صابری نمایندگی بیمه پاسارگاد واقع در خیابان سعدی در اقدامی انساندوستانه و در سری اول، تعداد ۱۸ دانش آموز تحت پوشش سایت فرهاد داودوندی را با اهدا هزینه کامل، بیمه عمر و بیمه آتیه پاسارگاد نمودندضمن عرض سپاس از ا…


اهدا ۵ گونی سویا

تصویر ندارد

اهدا ۵ گونی سویاهم اکنون ساعت یک ظهر 5 گونی سویا اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی رابه مرکز شهید احسان مطیعی (مرکز نگهداری معلولین ذهنی بالای ۱۴ سال)تقدیم نمودمسپاس از خیرین عزیز…


اهدا ۵ گونی سویا

تصویر ندارد

اهدا ۵ گونی سویاهم اکنون ساعت یک ظهر 5 گونی سویا اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی رابه مرکز شهید احسان مطیعی (مرکز نگهداری معلولین ذهنی بالای ۱۴ سال)تقدیم نمودمسپاس از خیرین عزیز…


گوگل یاهو!