به بهانه سالروز تولد فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

برای او که “تا ناله و گوشش میرسه چاره میکه”به بهانه سالروز تولد فرهاد داودوندی سال ۹۰ بود، قلم‌های نوباوه و نورسته و وبلاگ‌هایی که مشق رسانه بودن می‌کردند، آن روزها عیار قلم و همیت و آگاهی، بیش از امروز قابل‌سنجش بود و عموماً تارک انسان‌ها آینه …


به بهانه سالروز تولد فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

برای او که “تا ناله و گوشش میرسه چاره میکه”به بهانه سالروز تولد فرهاد داودوندی سال ۹۰ بود، قلم‌های نوباوه و نورسته و وبلاگ‌هایی که مشق رسانه بودن می‌کردند، آن روزها عیار قلم و همیت و آگاهی، بیش از امروز قابل‌سنجش بود و عموماً تارک انسان‌ها آینه …


به بهانه سالروز تولد فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

برای او که “تا ناله و گوشش میرسه چاره میکه”به بهانه سالروز تولد فرهاد داودوندی سال ۹۰ بود، قلم‌های نوباوه و نورسته و وبلاگ‌هایی که مشق رسانه بودن می‌کردند، آن روزها عیار قلم و همیت و آگاهی، بیش از امروز قابل‌سنجش بود و عموماً تارک انسان‌ها آینه …