فتح الله زاده: به هواداران قول ستاره سوم را می دهم

تصویر ندارد

کرونا برای مدیران استقلال بود نه بازیکنان 


گوگل یاهو!