دیاباته: در ایران به خاطر من هواپیما را نگه داشتند

تصویر ندارد

اهل دیسکو و مهمانی شبانه نیستم


محمد دانشگر: چرا آن استوری را منتشر کردم؟

تصویر ندارد

از الفاظ درستی استفاده نکردم اما عصبانی بودم

محمد دانشگر: چرا آن استوری را من…