نامه سید حجت الله موسوی زاده به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه  پرمهر و محبت  جناب آقای “سید حجت الله موسوی زاده”به  “فرهاد داودوندی”در روزهایی سخت و دم تنگ، باید در کنار مردم بود…..#زیبایی…#بر_بستر_فاجعهاین روزها که دشمنی نامرئی و ریز نقش، اما قوی به جنگ ما آمده و به کوچک و بزرگ، ثروت…


نامه سید حجت الله موسوی زاده به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه  پرمهر و محبت  جناب آقای “سید حجت الله موسوی زاده”به  “فرهاد داودوندی”در روزهایی سخت و دم تنگ، باید در کنار مردم بود…..#زیبایی…#بر_بستر_فاجعهاین روزها که دشمنی نامرئی و ریز نقش، اما قوی به جنگ ما آمده و به کوچک و بزرگ، ثروتمن…


لباس کرونایی

تصویر ندارد

لباس کرونایی برای زندانیانساعت یک و ۳۰ دقیقه نیمه شب کمک به زندان بروجردتعداد ۱۵  دست لباس کرونایی اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را توسط دکتر مهدی زارعی برای استفاده به زندان بروجرد تقدیم کردیمسپاس از خیرین عزیز…


لباس کرونایی

تصویر ندارد

لباس کرونایی برای زندانیانساعت یک و ۳۰ دقیقه نیمه شب کمک به زندان بروجردتعداد ۱۵  دست لباس کرونایی اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را توسط دکتر مهدی زارعی برای استفاده به زندان بروجرد تقدیم کردیمسپاس از خیرین عزیز…


نامه سید حجت الله موسوی زاده به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه  پرمهر و محبت  جناب آقای “سید حجت الله موسوی زاده”به  “فرهاد داودوندی”در روزهایی سخت و دم تنگ، باید در کنار مردم بود…..#زیبایی…#بر_بستر_فاجعهاین روزها که دشمنی نامرئی و ریز نقش، اما قوی به جنگ ما آمده و به کوچک و بزرگ، ثروت…


لباس کرونایی

تصویر ندارد

لباس کرونایی برای زندانیانساعت یک و ۳۰ دقیقه نیمه شب کمک به زندان بروجردتعداد ۱۵  دست لباس کرونایی اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را توسط دکتر مهدی زارعی برای استفاده به زندان بروجرد تقدیم کردیمسپاس از خیرین عزیز…


گوگل یاهو!