کمک به نیازمند

تصویر ندارد

کمک به نیازمندساعت یک و سی دقیقه نیمه شبکمک هموطنان خارج از کشورکمک ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی ( یک میلیون و پانصد هزار تومان ) به “بانوی تنهای بروجرد”” بانوی تنهای بروجرد” تنهاست،  یک پا بنوعی مصنوعی و یک پای دیگر هم در حال فلج شدن کامل  استبرای گذرا…


کمک به نیازمند

تصویر ندارد

کمک به نیازمندساعت یک و سی دقیقه نیمه شبکمک هموطنان خارج از کشورکمک ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی ( یک میلیون و پانصد هزار تومان ) به “بانوی تنهای بروجرد”” بانوی تنهای بروجرد” تنهاست،  یک پا بنوعی مصنوعی و یک پای دیگر هم در حال فلج شدن کامل  استبرای گذرا…