طنز شهر ” درجورب ” کره مریخ!

تصویر ندارد

رکورد تاخیر در شروع  بعضی نشست ها و همایش ها در شهر ” درجورب ” کره مریخ! شکسته شد!به قلم: فرهاد داودوندی- بروجرد-  دست نگه دارید تا “فلان” مدیر بیاید!-  برنامه را شروع نکنید تا “بهمان” رئیس بیاید!-  تا وقتی آقای …. بعنوان میهما…


طنز شهر ” درجورب ” کره مریخ!

تصویر ندارد

رکورد تاخیر در شروع  بعضی نشست ها و همایش ها در شهر ” درجورب ” کره مریخ! شکسته شد!به قلم: فرهاد داودوندی- بروجرد-  دست نگه دارید تا “فلان” مدیر بیاید!-  برنامه را شروع نکنید تا “بهمان” رئیس بیاید!-  تا وقتی آقای …. بعنوان میهما…


طنز شهر ” درجورب ” کره مریخ!

تصویر ندارد

رکورد تاخیر در شروع  بعضی نشست ها و همایش ها در شهر ” درجورب ” کره مریخ! شکسته شد!به قلم: فرهاد داودوندی- بروجرد-  دست نگه دارید تا “فلان” مدیر بیاید!-  برنامه را شروع نکنید تا “بهمان” رئیس بیاید!-  تا وقتی آقای …. بعنوان میهما…


دکتر احمد سمیعی درگذشت

تصویر ندارد

… و باز ستاره ای دیگر از آسمان پرستاره شهر ” فرزانگان و استعداد های درخشان ” به دیار حق شتافتمتاسفانه باخبر شدم که آقای دکتر احمد سمیعی ( ا.شنوا  ) متولد بروجرد مورخ ، پژوهشگر و نویسنده قرن معاصر از میان ما رفته است . روحش شاد و یادش ماندگار و …


دکتر احمد سمیعی درگذشت

تصویر ندارد

… و باز ستاره ای دیگر از آسمان پرستاره شهر ” فرزانگان و استعداد های درخشان ” به دیار حق شتافتمتاسفانه باخبر شدم که آقای دکتر احمد سمیعی ( ا.شنوا  ) متولد بروجرد مورخ ، پژوهشگر و نویسنده قرن معاصر از میان ما رفته است . روحش شاد و یادش ماندگار و …


دکتر احمد سمیعی درگذشت

تصویر ندارد

… و باز ستاره ای دیگر از آسمان پرستاره شهر ” فرزانگان و استعداد های درخشان ” به دیار حق شتافتمتاسفانه باخبر شدم که آقای دکتر احمد سمیعی ( ا.شنوا  ) متولد بروجرد مورخ ، پژوهشگر و نویسنده قرن معاصر از میان ما رفته است . روحش شاد و یادش ماندگار و …