آقای جعفر میرزایی ( استاد جعفر کفاش )

تصویر ندارد

آقای جعفر میرزایی ( استاد جعفر کفاش )بیش از ۵۰ سال است کفاشی عمو جعفر میرزایی معروف به استاد جعفر کفاش ابتدای خیابان بحرالعلوم از سمت چهار راه باغمیری مشغول خدمت به همشهریان استعمو جعفر انسان بسیار مهربان و شریفی است وی که در سالیان بسیار دور کشتی می…


آقای جعفر میرزایی ( استاد جعفر کفاش )

تصویر ندارد

آقای جعفر میرزایی ( استاد جعفر کفاش )بیش از ۵۰ سال است کفاشی عمو جعفر میرزایی معروف به استاد جعفر کفاش ابتدای خیابان بحرالعلوم از سمت چهار راه باغمیری مشغول خدمت به همشهریان استعمو جعفر انسان بسیار مهربان و شریفی است وی که در سالیان بسیار دور کشتی می…


آقای جعفر میرزایی ( استاد جعفر کفاش )

تصویر ندارد

آقای جعفر میرزایی ( استاد جعفر کفاش )بیش از ۵۰ سال است کفاشی عمو جعفر میرزایی معروف به جعفر کفاش ابتدای خیابان بحرالعلوم از سمت چهار راه باغمیری مشغول خدمت به همشهریان استعمو جعفر انسان بسیار مهربان و شریفی است وی که در سالیان بسیار دور کشتی می گرفته، …


آغاز هفته ” دوچرخه سواری ” بروجرد گرامی باد

تصویر ندارد

آغاز هفته ” دوچرخه سواری ” بروجرد گرامی باد۱۹ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۸با شعار ” دوچرخه ضامن سلامتی “به دنبال نامگذاری تمامی هفته های سال بنام هیئات ورزشی بروجرد توسط سایت ورزشی فرهاد داودوندی۱۹ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ بنام هیات دوچرخه سواری بروجرد نامگذاری شده استط…


آغاز هفته ” دوچرخه سواری ” بروجرد گرامی باد

تصویر ندارد

آغاز هفته ” دوچرخه سواری ” بروجرد گرامی باد۱۹ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۸با شعار ” دوچرخه ضامن سلامتی “به دنبال نامگذاری تمامی هفته های سال بنام هیئات ورزشی بروجرد توسط سایت ورزشی فرهاد داودوندی۱۹ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ بنام هیات دوچرخه سواری بروجرد نامگذاری شده استط…


آغاز هفته ” دوچرخه سواری ” بروجرد گرامی باد

تصویر ندارد

آغاز هفته ” دوچرخه سواری ” بروجرد گرامی باد۱۹ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۸با شعار ” دوچرخه ضامن سلامتی “به دنبال نامگذاری تمامی هفته های سال بنام هیئات ورزشی بروجرد توسط سایت ورزشی فرهاد داودوندی۱۹ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ بنام هیات دوچرخه سواری بروجرد نامگذاری شده استط…