استاد غلامرضا ( موسی ) صابونچی

تصویر ندارد

استاد غلامرضا ( موسی ) صابونچی  و کسب مدرک مربیگری فوتبال A آسیاسال ۱۳۸۱کسب مدرک مربیگری A کنفدراسیون فوتبال آسیا توسط استاد غلامرضا ( موسی ) صابونچیلازم به ذکر است در این کلاس که مختص بزرگان فوتبال ایران بوده حضور استاد غلامرضا (موسی )صابونچی…


استاد غلامرضا ( موسی ) صابونچی

تصویر ندارد

استاد غلامرضا ( موسی ) صابونچی  و کسب مدرک مربیگری فوتبال A آسیاسال ۱۳۸۱کسب مدرک مربیگری A کنفدراسیون فوتبال آسیا توسط استاد غلامرضا ( موسی ) صابونچیلازم به ذکر است در این کلاس که مختص بزرگان فوتبال ایران بوده حضور استاد غلامرضا (موسی )صابونچی…


استاد غلامرضا ( موسی ) صابونچی

تصویر ندارد

استاد غلامرضا ( موسی ) صابونچی  و کسب مدرک مربیگری فوتبال A آسیاسال ۱۳۸۱کسب مدرک مربیگری A کنفدراسیون فوتبال آسیا توسط استاد غلامرضا ( موسی ) صابونچیلازم به ذکر است در این کلاس که مختص بزرگان فوتبال ایران بوده حضور استاد غلامرضا (موسی )صابونچی…


خانم معصومه سلیمانی نیکوکار بروجردی در جوار حق آرمید

تصویر ندارد

نیکوکار بروجردی در جوار حق آرمیدبا نهایت تاسف نیکوکار گرامی مرحومه معصومه سلیمانی که منزل مسکونی خودرا به خیریه ایتام الغدیر بروجرد اهداء نموده بود به رحمت ایزدی پیوست  از درگاه ایزد متعال برای این خیر بزرگوار علو درجات و رحمت  و مغفرت&nbs…


خانم معصومه سلیمانی نیکوکار بروجردی در جوار حق آرمید

تصویر ندارد

نیکوکار بروجردی در جوار حق آرمیدبا نهایت تاسف نیکوکار گرامی مرحومه معصومه سلیمانی که منزل مسکونی خودرا به خیریه ایتام الغدیر بروجرد اهداء نموده بود به رحمت ایزدی پیوست  از درگاه ایزد متعال برای این خیر بزرگوار علو درجات و رحمت  و مغفرت&nbs…


خانم معصومه سلیمانی نیکوکار بروجردی در جوار حق آرمید

تصویر ندارد

نیکوکار بروجردی در جوار حق آرمیدبا نهایت تاسف نیکوکار گرامی مرحومه معصومه سلیمانی که منزل مسکونی خودرا به خیریه ایتام الغدیر بروجرد اهداء نموده بود به رحمت ایزدی پیوست  از درگاه ایزد متعال برای این خیر بزرگوار علو درجات و رحمت  و مغفرت&nbs…