سینا حاتمی پدیده ورزش بروجرد در فوتبال ایران

تصویر ندارد

گفتگو با “سینا حاتمی” پدیده ورزش بروجرد در فوتبال ایران-  سینا حاتمی از کدام تیم در بروجرد فوتبال را شروع کرد؟-  بنام خدا، سینا حاتمی هستم متولد بروجرد فوتبالم را از تیم خوب وحدت  بروجرد شروع کردم به مربیگری آقایان مصطفی کاکایی…


سینا حاتمی پدیده ورزش بروجرد در فوتبال ایران

تصویر ندارد

گفتگو با “سینا حاتمی” پدیده ورزش بروجرد در فوتبال ایران-  سینا حاتمی از کدام تیم در بروجرد فوتبال را شروع کرد؟-  بنام خدا، سینا حاتمی هستم متولد بروجرد فوتبالم را از تیم خوب وحدت  بروجرد شروع کردم به مربیگری آقایان مصطفی کاکایی…


سینا حاتمی پدیده ورزش بروجرد در فوتبال ایران

تصویر ندارد

گفتگو با “سینا حاتمی” پدیده ورزش بروجرد در فوتبال ایران-  سینا حاتمی از کدام تیم در بروجرد فوتبال را شروع کرد؟-  بنام خدا، سینا حاتمی هستم متولد بروجرد فوتبالم را از تیم خوب وحدت  بروجرد شروع کردم به مربیگری آقایان مصطفی کاکایی…