شهرام یوسفی پور مربی فعال کاراته بروجرد

تصویر ندارد

‍ آشنایی با آقای شهرام یوسفی پور مربی جوان و فعال کاراته بروجردآغاز هفته کاراته بروجرد۱۴ الی ۲۰ دی ۱۳۹۸اینجانب شهرام یوسفی پور فرزند احمد درمورخ ۲۲مرداد ۱۳۶۶در شهرستان بروجرد متولد شدم.ودر سن ۱۴ سالگی در سال ۱۳۸۰زیر نظر استاد محترم خود منصور دیو…


شهرام یوسفی پور مربی فعال کاراته بروجرد

تصویر ندارد

‍ آشنایی با آقای شهرام یوسفی پور مربی جوان و فعال کاراته بروجردآغاز هفته کاراته بروجرد۱۴ الی ۲۰ دی ۱۳۹۸اینجانب شهرام یوسفی پور فرزند احمد درمورخ ۲۲مرداد ۱۳۶۶در شهرستان بروجرد متولد شدم.ودر سن ۱۴ سالگی در سال ۱۳۸۰زیر نظر استاد محترم خود منصور دیو…


شهرام یوسفی پور مربی فعال کاراته بروجرد

تصویر ندارد

‍ آشنایی با آقای شهرام یوسفی پور مربی جوان و فعال کاراته بروجردآغاز هفته کاراته بروجرد۱۴ الی ۲۰ دی ۱۳۹۸اینجانب شهرام یوسفی پور فرزند احمد درمورخ ۲۲مرداد ۱۳۶۶در شهرستان بروجرد متولد شدم.ودر سن ۱۴ سالگی در سال ۱۳۸۰زیر نظر استاد محترم خود منصور دیو…


نام گذاری میدان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

تصویر ندارد

نام گذاری میدان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

همزمان با شهادت حاج قاسم سلیمانی، نام میدان زائران کربلا بروجرد به «سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی» تغییر یافت.با تصویب شورای شهر بروجرد، میدان زائران کربلا که از میادین ورودی شهر می باشد به پاس گ…


نام گذاری میدان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

تصویر ندارد

نام گذاری میدان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

همزمان با شهادت حاج قاسم سلیمانی، نام میدان زائران کربلا بروجرد به «سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی» تغییر یافت.با تصویب شورای شهر بروجرد، میدان زائران کربلا که از میادین ورودی شهر می باشد به پاس گ…


نام گذاری میدان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

تصویر ندارد

نام گذاری میدان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

همزمان با شهادت حاج قاسم سلیمانی، نام میدان زائران کربلا بروجرد به «سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی» تغییر یافت.با تصویب شورای شهر بروجرد، میدان زائران کربلا که از میادین ورودی شهر می باشد به پاس گ…