خانم آتیه سینا جوان ترین مربی کاراته بروجرد

تصویر ندارد

خانم ” آتیه سینا ” جوان ترین مربی کاراته بروجردآغاز هفته کاراته بروجرد۱۴ الی ۲۰ دی ۱۳۹۸خانم ” آتیه سینا ” متولد: ۱۳۷۴/۵/۱۱مربی و داور رسمی فدراسیون کاراتهاز سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را به عنوان هنرجو در رشته های رزمی کاراته سبک شوتوکان ریوبوکای و ووشو…


خانم آتیه سینا جوان ترین مربی کاراته بروجرد

تصویر ندارد

خانم ” آتیه سینا ” جوان ترین مربی کاراته بروجردآغاز هفته کاراته بروجرد۱۴ الی ۲۰ دی ۱۳۹۸خانم ” آتیه سینا ” متولد: ۱۳۷۴/۵/۱۱مربی و داور رسمی فدراسیون کاراتهاز سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را به عنوان هنرجو در رشته های رزمی کاراته سبک شوتوکان ریوبوکای و ووشو …


خانم آتیه سینا جوان ترین مربی کاراته بروجرد

تصویر ندارد

خانم ” آتیه سینا ” جوان ترین مربی کاراته بروجردآغاز هفته کاراته بروجرد۱۴ الی ۲۰ دی ۱۳۹۸خانم ” آتیه سینا ” متولد: ۱۳۷۴/۵/۱۱مربی و داور رسمی فدراسیون کاراتهاز سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را به عنوان هنرجو در رشته های رزمی کاراته سبک شوتوکان ریوبوکای و ووشو …


خانم آتیه سینا جوان ترین مربی کاراته بروجرد

تصویر ندارد

خانم ” آتیه سینا ” جوان ترین مربی کاراته بروجردآغاز هفته کاراته بروجرد۱۴ الی ۲۰ دی ۱۳۹۸خانم ” آتیه سینا ” متولد: ۱۳۷۴/۵/۱۱مربی و داور رسمی فدراسیون کاراتهاز سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را به عنوان هنرجو در رشته های رزمی کاراته سبک شوتوکان ریوبوکای و ووشو …


استاد مسعود خرداد و کسب اولین مدال جودو لرستان

تصویر ندارد

 استاد “مسعود خرداد”و کسب اولین مدال کشوری تاریخ جودو بروجرد و لرستان”هفته جودو بروجرد” ۲۳ الی ۲۹ آذر ۱۳۹۸اینجانب مسعود خرداد متولد ۱۳۴۱  از سال ۱۳۵۶ در خدمت مرد با اخلاق و مربی علم جودو استاد علی یاراحمدی بنیانگذار این هنر رزمی در استان ل…


استاد مسعود خرداد و کسب اولین مدال جودو لرستان

تصویر ندارد

 استاد “مسعود خرداد”و کسب اولین مدال کشوری تاریخ جودو بروجرد و لرستان”هفته جودو بروجرد” ۲۳ الی ۲۹ آذر ۱۳۹۸اینجانب مسعود خرداد متولد ۱۳۴۱  از سال ۱۳۵۶ در خدمت مرد با اخلاق و مربی علم جودو استاد علی یاراحمدی بنیانگذار این هنر رزمی در استان ل…