استاد شهاب تهمتن مرد سال اتومبیل رانی ۱۳۹۸ بروجرد

تصویر ندارد

استاد شهاب تهمتن چهره محبوب اتومبیل رانان بروجرد “مرد سال” اتومبیل رانی ۱۳۹۸ شدهفته موتور سواری و اتومبیل رانی: 30 آذر الی ۶ دی ۱۳۹۸ استاد شهاب تهمتن مسئول و سرپرست تیم و دبیر کلاسیک اسپرت شهرستان بروجرد و مرد دوست داشتنی ورزش بروجرد که عاشق…


استاد شهاب تهمتن مرد سال اتومبیل رانی ۱۳۹۸ بروجرد

تصویر ندارد

استاد شهاب تهمتن چهره محبوب اتومبیل رانان بروجرد “مرد سال” اتومبیل رانی ۱۳۹۸ شدهفته موتور سواری و اتومبیل رانی: 30 آذر الی ۶ دی ۱۳۹۸ استاد شهاب تهمتن مسئول و سرپرست تیم و دبیر کلاسیک اسپرت شهرستان بروجرد و مرد دوست داشتنی ورزش بروجرد که عاشق…


آقای میثم رشنه (بروجردی) “مرد سال”موتور سواری ۱۳۹۸ بروجرد

تصویر ندارد

آقای میثم رشنه (بروجردی) “مرد سال” موتور سواری ۱۳۹۸ بروجردهفته موتور سواری و اتومبیل رانی: 30 آذر الی ۶ دی ۱۳۹۸آقای میثم رشنه ( بروجردی ) متولد ۱۳۷۴ بروجرد استاین ورزشکار موفق بروجردی از سال ۸۷ فعالیت ورزشی حود را در رشته موتور سواری آغاز کرد&…


آقای میثم رشنه (بروجردی) “مرد سال”موتور سواری ۱۳۹۸ بروجرد

تصویر ندارد

آقای میثم رشنه (بروجردی) “مرد سال” موتور سواری ۱۳۹۸ بروجردهفته موتور سواری و اتومبیل رانی: 30 آذر الی ۶ دی ۱۳۹۸آقای میثم رشنه ( بروجردی ) متولد ۱۳۷۴ بروجرد استاین ورزشکار موفق بروجردی از سال ۸۷ فعالیت ورزشی حود را در رشته موتور سواری آغاز کرد&…


استاد شهاب تهمتن مرد سال اتومبیل رانی ۱۳۹۸ بروجرد

تصویر ندارد

استاد شهاب تهمتن چهره محبوب اتومبیل رانان بروجرد “مرد سال” اتومبیل رانی ۱۳۹۸ شدهفته موتور سواری و اتومبیل رانی: 30 آذر الی ۶ دی ۱۳۹۸ استاد شهاب تهمتن مسئول و سرپرست تیم و دبیر کلاسیک اسپرت شهرستان بروجرد و مرد دوست داشتنی ورزش بروجرد که عاشق…


آقای میثم رشنه (بروجردی) “مرد سال”موتور سواری ۱۳۹۸ بروجرد

تصویر ندارد

آقای میثم رشنه (بروجردی) “مرد سال” موتور سواری ۱۳۹۸ بروجردهفته موتور سواری و اتومبیل رانی: 30 آذر الی ۶ دی ۱۳۹۸آقای میثم رشنه ( بروجردی ) متولد ۱۳۷۴ بروجرد استاین ورزشکار موفق بروجردی از سال ۸۷ فعالیت ورزشی حود را در رشته موتور سواری آغاز کرد&…