مدال یادبود مسابقات ارتش های جهان هدیه آقای علی فهیمی به “موزه فرهاد ۹۰ “

تصویر ندارد

مدال یادبود مسابقات ارتش های جهان هدیه  آقای علی فهیمی به “موزه فرهاد ۹۰ ” آقای
علی فهیمی قهرمان جوان و صاحب نام دو و میدانی بروجرد که کسب عناوین
قهرمانی ایران و آسیا را نیز در کارنامه موفق ورزشی خود دارد مدال یادبود قهرمانی ارتش های جهان (۲۰۱۹ …


مدال یادبود مسابقات ارتش های جهان هدیه آقای علی فهیمی به “موزه فرهاد ۹۰ “

تصویر ندارد

مدال یادبود مسابقات ارتش های جهان هدیه  آقای علی فهیمی به “موزه فرهاد ۹۰ ” آقای
علی فهیمی قهرمان جوان و صاحب نام دو و میدانی بروجرد که کسب عناوین
قهرمانی ایران و آسیا را نیز در کارنامه موفق ورزشی خود دارد مدال یادبود قهرمانی ارتش های جهان (۲۰۱۹ …


انتخاب فرهاد داودوندی بعنوان کاسب خیر و خوش انصاف

تصویر ندارد

…. و کسب افتخاری دیگر ….انتخاب فرهاد داودوندی بعنوان “کاسب خیر و خوش انصاف”توسط جناب آقای علی حیدری ( ریاست محترم بسیج اصناف) و تعدادی از مسوولین محترم شهر ( اداره محترم صنعت، معدن و تجارت و اطاق اصناف)، برای دومین سال پیاپی ( سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ )…


انتخاب فرهاد داودوندی بعنوان کاسب خیر و خوش انصاف

تصویر ندارد

…. و کسب افتخاری دیگر ….انتخاب فرهاد داودوندی بعنوان “کاسب خیر و خوش انصاف”توسط جناب آقای علی حیدری ( ریاست محترم بسیج اصناف) و تعدادی از مسوولین محترم شهر ( اداره محترم صنعت، معدن و تجارت و اطاق اصناف)، برای دومین سال پیاپی ( سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ )…


آشنایی با خانم خوش زبان از داوران و مربیان فعال بدمینتون بروجرد

تصویر ندارد

آشنایی با خانم خوش زبان از داوران و مربیان فعال بدمینتون بروجرد(آغاز هفته بدمینتون بروجرد گرامی باد)۹ الی ۱۵ آذر ۱۳۹۸ خانم راشین خوش زبان متولد بروجرد است ایشان از مقطع راهنمایی ورزش بدمینتون را شروع نموده و در مسابقات آموزشگاه ها شرکت داشته اس…


آشنایی با خانم خوش زبان از داوران و مربیان فعال بدمینتون بروجرد

تصویر ندارد

آشنایی با خانم خوش زبان از داوران و مربیان فعال بدمینتون بروجرد(آغاز هفته بدمینتون بروجرد گرامی باد)۹ الی ۱۵ آذر ۱۳۹۸ خانم راشین خوش زبان متولد بروجرد است ایشان از مقطع راهنمایی ورزش بدمینتون را شروع نموده و در مسابقات آموزشگاه ها شرکت داشته اس…


گوگل یاهو!