تیم کشتی بروجرد دهه ۴۰

تصویر ندارد

تیم کشتی بروجرد دهه ۴۰ایستاده از راست به چپ:مرحوم مطهری ،نفر پشت سر حشمت کردی ،مرحوم کاروان ،مرحوم اشترانی ،اقای علی احمدی ،مرحوم محمد رضا شیرزادی ،مرحوم مهربان ، مرحوم قانعی خبرنگار نشسته از راست به چپ:مرحوم‌ رضا نعمتی ،مرحوم همایون کتیرائی ،محمد …


تیم کشتی بروجرد دهه ۴۰

تصویر ندارد

تیم کشتی بروجرد دهه ۴۰ایستاده از راست به چپ:مرحوم مطهری ،نفر پشت سر حشمت کردی ،مرحوم کاروان ،مرحوم اشترانی ،اقای علی احمدی ،مرحوم محمد رضا شیرزادی ،مرحوم مهربان ، مرحوم قانعی خبرنگار نشسته از راست به چپ:مرحوم‌ رضا نعمتی ،مرحوم همایون کتیرائی ،محمد …


اولین کارمندان بانک صادرات بروجرد

تصویر ندارد

اولین کارمندان بانک صادرات بروجرد سال ۱۳۴۱سرور ارجمند جناب آقای داودوندی ضمن سپاسگزاری از زحمات جنابعالی در ثبت و انتشار تاریخ معاصر بروجرد، عکس اول در رابطه با آغاز به کار بانک صادرات در شهرستان بروجرد تقدیم میگرددتوضیح اینکه: بانک صادرات ایران نخ…


اولین کارمندان بانک صادرات بروجرد

تصویر ندارد

اولین کارمندان بانک صادرات بروجرد سال ۱۳۴۱سرور ارجمند جناب آقای داودوندی ضمن سپاسگزاری از زحمات جنابعالی در ثبت و انتشار تاریخ معاصر بروجرد، عکس اول در رابطه با آغاز به کار بانک صادرات در شهرستان بروجرد تقدیم میگرددتوضیح اینکه: بانک صادرات ایران نخ…


اهدا هزینه داروی بیماران نیازمند توسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

اهدا هزینه داروی بیماران نیازمند توسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندیبرای تهیه دارو مبلغ نقدی در اختیار بیماران نیازمند تحت پوشش مان قرار نمی دهمبا هماهنگی های بعمل آمده این اشخاص را به داروخانه ها معرفی می کنم بطور متوسط روزانه یکی دو تا نسخه بیمارا…


اهدا هزینه داروی بیماران نیازمند توسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

اهدا هزینه داروی بیماران نیازمند توسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندیبرای تهیه دارو مبلغ نقدی در اختیار بیماران نیازمند تحت پوشش مان قرار نمی دهمبا هماهنگی های بعمل آمده این اشخاص را به داروخانه ها معرفی می کنم بطور متوسط روزانه یکی دو تا نسخه بیمارا…