موسسه سالمندان فرزانگان حکمت سینا بروجرد و عطرستان

تصویر ندارد

بازدید سالمندان از عطرستان بروجرد توسطموسسه سالمندان فرزانگان حکمت سینا


موسسه سالمندان فرزانگان حکمت سینا بروجرد و عطرستان

تصویر ندارد

بازدید سالمندان از عطرستان بروجرد توسطموسسه سالمندان فرزانگان حکمت سینا


موسسه سالمندان فرزانگان حکمت سینا بروجرد و عطرستان

تصویر ندارد

بازدید سالمندان از عطرستان بروجرد توسطموسسه سالمندان فرزانگان حکمت سینا


فعالیت انساندوستانه دختر خانم نیکوکار بروجردی

تصویر ندارد

فعالیت انساندوستانه دختر خانم نیکوکار بروجردیعسل خانم خسروی، برای کمک به بچه های نیازمند کم سن و سال، تمامی پس انداز بسیار ارزشمند خود را به همراه تعداد بسیاری درنوشابه برای کمک به تهیه ویلچر برای معلولین نیازمند در اختیار سایت فرهاد داودوندی قرار د…


فعالیت انساندوستانه دختر خانم نیکوکار بروجردی

تصویر ندارد

فعالیت انساندوستانه دختر خانم نیکوکار بروجردیعسل خانم خسروی، برای کمک به بچه های نیازمند کم سن و سال، تمامی پس انداز بسیار ارزشمند خود را به همراه تعداد بسیاری درنوشابه برای کمک به تهیه ویلچر برای معلولین نیازمند در اختیار سایت فرهاد داودوندی قرار د…


فعالیت انساندوستانه دختر خانم نیکوکار بروجردی

تصویر ندارد

فعالیت انساندوستانه دختر خانم نیکوکار بروجردیعسل خانم خسروی، برای کمک به بچه های نیازمند کم سن و سال، تمامی پس انداز بسیار ارزشمند خود را به همراه تعداد بسیاری درنوشابه برای کمک به تهیه ویلچر برای معلولین نیازمند در اختیار سایت فرهاد داودوندی قرار د…