اولین برف بروجرد

تصویر ندارد

(((  گرین خلعت پوشید )))اولین عکس از اولین برف بروجرددر سال ۱۳۹۸ تقدیم به بینندگان عزیزنوشته: فرهاد داودوندی- بروجرد:چشم انداز بسیار زیبای بروجرد در اولین برف پائیزی که کوهها را می پوشاند به یکباره دگرگون می شود و بارش اولین برف بر سلسله کوههای…


اولین برف بروجرد

تصویر ندارد

(((  گرین خلعت پوشید )))اولین عکس از اولین برف بروجرددر سال ۱۳۹۸ تقدیم به بینندگان عزیزنوشته: فرهاد داودوندی- بروجرد:چشم انداز بسیار زیبای بروجرد در اولین برف پائیزی که کوهها را می پوشاند به یکباره دگرگون می شود و بارش اولین برف بر سلسله کوههای…


اولین برف بروجرد

تصویر ندارد

(((  گرین خلعت پوشید )))اولین عکس از اولین برف بروجرددر سال ۱۳۹۸ تقدیم به بینندگان عزیزنوشته: فرهاد داودوندی- بروجرد:چشم انداز بسیار زیبای بروجرد در اولین برف پائیزی که کوهها را می پوشاند به یکباره دگرگون می شود و بارش اولین برف بر سلسله کوههای…


عکس قدیمی از دو و میدانی بروجرد

تصویر ندارد

عکس قدیمی از دو و میدانی بروجردسال ۱۳۵۹ استادیوم آزادی عکس از آرشیو استاد غلامعباس خاکبازبه لباس منظم تیمهای اول و دوم و لباسهای ناهماهنگ تیم بروجرد دقت کنیدظاهرا عدم حمایت از ورزشکاران بروجردی  در مسابقات مهم کشوری ریشه در تاریخ ورزش این شهر د…


عکس قدیمی از دو و میدانی بروجرد

تصویر ندارد

عکس قدیمی از دو و میدانی بروجردسال ۱۳۵۹ استادیوم آزادی عکس از آرشیو استاد غلامعباس خاکبازبه لباس منظم تیمهای اول و دوم و لباسهای ناهماهنگ تیم بروجرد دقت کنیدظاهرا عدم حمایت از ورزشکاران بروجردی  در مسابقات مهم کشوری ریشه در تاریخ ورزش این شهر د…


عکس قدیمی از دو و میدانی بروجرد

تصویر ندارد

عکس قدیمی از دو و میدانی بروجردسال ۱۳۵۹ استادیوم آزادی عکس از آرشیو استاد غلامعباس خاکبازبه لباس منظم تیمهای اول و دوم و لباسهای ناهماهنگ تیم بروجرد دقت کنیدظاهرا عدم حمایت از ورزشکاران بروجردی  در مسابقات مهم کشوری ریشه در تاریخ ورزش این شهر د…