۱۱ پستچی شریف و یک شهر ۳۰۰ هزار نفری

تصویر ندارد

  11 پستچی شریف و یک شهر ۳۰۰ هزار نفریبه قلم: فرهاد داودوندیاگر محموله پستی مان یک روز “دیر و زود” شود زمین و زمان را به هم می ریزیم، بارها شده برای دریافت یک نامه ساده، نامه رسان را برای دقایق بسیاری پشت درب منزل معطل نگه داشته ایم،غافل …


۱۱ پستچی شریف و یک شهر ۳۰۰ هزار نفری

تصویر ندارد

  11 پستچی شریف و یک شهر ۳۰۰ هزار نفریبه قلم: فرهاد داودوندیاگر محموله پستی مان یک روز “دیر و زود” شود زمین و زمان را به هم می ریزیم، بارها شده برای دریافت یک نامه ساده، نامه رسان را برای دقایق بسیاری پشت درب منزل معطل نگه داشته ایم،غافل …


۱۱ پستچی شریف و یک شهر ۳۰۰ هزار نفری

تصویر ندارد

  11 پستچی شریف و یک شهر ۳۰۰ هزار نفریبه قلم: فرهاد داودوندیاگر محموله پستی مان یک روز “دیر و زود” شود زمین و زمان را به هم می ریزیم، بارها شده برای دریافت یک نامه ساده، نامه رسان را برای دقایق بسیاری پشت درب منزل معطل نگه داشته ایم،غافل …