مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

تصویر ندارد

به بهانه ناکامی تیم های ورزشی میزبان در بروجردمگر اسباب بزرگی همه آماده کنی!به قلم : فرهاد داودوندی- بروجردطی چند سال گذشته بسیاری از تیم های ورزشی در بروجرد در راه برگزاری مسابقات کشوری در این شهر به نتایج مورد نظر دست نیافته اند و مسابقات را با ن…


مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

تصویر ندارد

به بهانه ناکامی تیم های ورزشی میزبان در بروجردمگر اسباب بزرگی همه آماده کنی!به قلم : فرهاد داودوندی- بروجردطی چند سال گذشته بسیاری از تیم های ورزشی در بروجرد در راه برگزاری مسابقات کشوری در این شهر به نتایج مورد نظر دست نیافته اند و مسابقات را با ن…


مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

تصویر ندارد

به بهانه ناکامی تیم های ورزشی میزبان در بروجردمگر اسباب بزرگی همه آماده کنی!به قلم : فرهاد داودوندی- بروجردطی چند سال گذشته بسیاری از تیم های ورزشی در بروجرد در راه برگزاری مسابقات کشوری در این شهر به نتایج مورد نظر دست نیافته اند و مسابقات را با ن…


ایمان سلیمانی و حضور در فوتسال جوانان ایران

تصویر ندارد

ایمان سلیمانی و حضور در فوتسال جوانان ایرانایمان سلیمانی داور با اخلاق بروجردی حاضر در مسابقات فوتسال جوانان کشور بروجرد   5مرداد الی ۹ مرداد ۱۳۹۸…


ایمان سلیمانی و حضور در فوتسال جوانان ایران

تصویر ندارد

ایمان سلیمانی و حضور در فوتسال جوانان ایرانایمان سلیمانی داور با اخلاق بروجردی حاضر در مسابقات فوتسال جوانان کشور بروجرد   5مرداد الی ۹ مرداد ۱۳۹۸…


ایمان سلیمانی و حضور در فوتسال جوانان ایران

تصویر ندارد

ایمان سلیمانی و حضور در فوتسال جوانان ایرانایمان سلیمانی داور با اخلاق بروجردی حاضر در مسابقات فوتسال جوانان کشور بروجرد   5مرداد الی ۹ مرداد ۱۳۹۸…