یک روز خوب فوتبالی در بروجرد

تصویر ندارد

یک روز خوب فوتبالی در بروجرد”به قلم: فرهاد داودوندی”وقتی تماشاگر  در ورزشگاه باشد، می توان شاهد یک روز خوب ورزشی بودانگار نفس تماشاگران با نفس  بازیکنان در هم گره می خورد و  هیجان ورزشکاران درون زمین را می توان در چهره  تمامی علاقم…


یک روز خوب فوتبالی در بروجرد

تصویر ندارد

یک روز خوب فوتبالی در بروجرد”به قلم: فرهاد داودوندی”وقتی تماشاگر  در ورزشگاه باشد، می توان شاهد یک روز خوب ورزشی بودانگار نفس تماشاگران با نفس  بازیکنان در هم گره می خورد و  هیجان ورزشکاران درون زمین را می توان در چهره  تمامی علاقم…


یک روز خوب فوتبالی در بروجرد

تصویر ندارد

یک روز خوب فوتبالی در بروجرد”به قلم: فرهاد داودوندی”وقتی تماشاگر  در ورزشگاه باشد، می توان شاهد یک روز خوب ورزشی بودانگار نفس تماشاگران با نفس  بازیکنان در هم گره می خورد و  هیجان ورزشکاران درون زمین را می توان در چهره  تمامی علاقم…