فرهاد داودوندی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو بروجرد شد

تصویر ندارد

فرهاد داودوندیمسوول اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو بروجرد شددر تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۸ انتخابات الکترونیکی اتجادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو ( سبک و سنگین) شهرستان بروجرد در محل اطاق اصناف برگزار گردیددر این انتخابات که در حضور مسوولین …


فرهاد داودوندی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو بروجرد شد

تصویر ندارد

فرهاد داودوندیمسوول اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو بروجرد شددر تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۸ انتخابات الکترونیکی اتجادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو ( سبک و سنگین) شهرستان بروجرد در محل اطاق اصناف برگزار گردیددر این انتخابات که در حضور مسوولین …


فرهاد داودوندی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو بروجرد شد

تصویر ندارد

فرهاد داودوندیمسوول اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو بروجرد شددر تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۸ انتخابات الکترونیکی اتجادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو ( سبک و سنگین) شهرستان بروجرد در محل اطاق اصناف برگزار گردیددر این انتخابات که در حضور مسوولین …