جهیزیه شماره ۳۸ هم به نوعروسان بروجردی اهدا شد

تصویر ندارد

جهیزیه شماره ۳۸ هم به نوعروسان بروجردی اهدا شدخوشحالیم که کمک ها برای تهیه و اهدا جهیزیه های دیگر توسط مردم انساندوست مان همچنان ادامه داردامروز ۲۲ تیر ۱۳۹۸ با همت شما خیرین گرامی سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم بروجرد لبخندبر لبان نوعروس&nbsp…


جهیزیه شماره ۳۸ هم به نوعروسان بروجردی اهدا شد

تصویر ندارد

جهیزیه شماره ۳۸ هم به نوعروسان بروجردی اهدا شدخوشحالیم که کمک ها برای تهیه و اهدا جهیزیه های دیگر توسط مردم انساندوست مان همچنان ادامه داردامروز ۲۲ تیر ۱۳۹۸ با همت شما خیرین گرامی سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم بروجرد لبخندبر لبان نوعروس&nbsp…


اهدا دو ویلچر در یک روز

تصویر ندارد

” اهدا دو ویلچر در یک روز “(((  ویلچر  91 و ۹۲ هم اهدا شدند  ))) ویلچر شماره  91 و ۹۲ اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را به به دو همشهری دیگر بصورت امانتی تقدیم کردیمسپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی


اهدا دو ویلچر در یک روز

تصویر ندارد

” اهدا دو ویلچر در یک روز “(((  ویلچر  91 و ۹۲ هم اهدا شدند  ))) ویلچر شماره  91 و ۹۲ اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را به به دو همشهری دیگر بصورت امانتی تقدیم کردیمسپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی


اهدا دو ویلچر در یک روز

تصویر ندارد

” اهدا دو ویلچر در یک روز “(((  ویلچر  91 و ۹۲ هم اهدا شدند  ))) ویلچر شماره  91 و ۹۲ اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را به به دو همشهری دیگر بصورت امانتی تقدیم کردیمسپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی


جهیزیه شماره ۳۸ هم به نوعروسان بروجردی اهدا شد

تصویر ندارد

جهیزیه شماره ۳۸ هم به نوعروسان بروجردی اهدا شدخوشحالیم که کمک ها برای تهیه و اهدا جهیزیه های دیگر توسط مردم انساندوست مان همچنان ادامه داردامروز ۲۲ تیر ۱۳۹۸ با همت شما خیرین گرامی سایت فرهاد داودوندی و مسجد سید بحرالعلوم بروجرد لبخندبر لبان نوعروس&nbsp…