به بهانه نودمین ویلچر فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

 

به بهانه نودمین ویلچر فرهاد ۹۰نهضتی که فرهاد داودوندی در اهدا ویلچر به نیازمندان به راه انداخته به نودمین ویلچر رسید.مسلما این کار خیر با توجه به قیمت افزایشی ویلچر نسبت به گذشته توفیق و نیت خالصانه می خواهد که خداوند هر دو آن را به فرهاد داو…


به بهانه نودمین ویلچر فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

 

به بهانه نودمین ویلچر فرهاد ۹۰نهضتی که فرهاد داودوندی در اهدا ویلچر به نیازمندان به راه انداخته به نودمین ویلچر رسید.مسلما این کار خیر با توجه به قیمت افزایشی ویلچر نسبت به گذشته توفیق و نیت خالصانه می خواهد که خداوند هر دو آن را به فرهاد داو…


به بهانه نودمین ویلچر فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

 

به بهانه نودمین ویلچر فرهاد ۹۰نهضتی که فرهاد داودوندی در اهدا ویلچر به نیازمندان به راه انداخته به نودمین ویلچر رسید.مسلما این کار خیر با توجه به قیمت افزایشی ویلچر نسبت به گذشته توفیق و نیت خالصانه می خواهد که خداوند هر دو آن را به فرهاد داو…


بهزیستی تک نفره استان لرستان

تصویر ندارد

فرهاد داودوندیبهزیستی یک نفره استان لرستانفرهاد داودوندی، بهزیستی تک نفره استان لرستانچک هایی که در یک قاب نمی گنجد! اهدایی توسط خیرین شهر به فرهاد داودوندی برای کمک به نیازمندان.. کانال خبرفوری بروجرد


بهزیستی تک نفره استان لرستان

تصویر ندارد

فرهاد داودوندیبهزیستی یک نفره استان لرستانفرهاد داودوندی، بهزیستی تک نفره استان لرستانچک هایی که در یک قاب نمی گنجد! اهدایی توسط خیرین شهر به فرهاد داودوندی برای کمک به نیازمندان.. کانال خبرفوری بروجرد


بهزیستی تک نفره استان لرستان

تصویر ندارد

فرهاد داودوندیبهزیستی یک نفره استان لرستانفرهاد داودوندی، بهزیستی تک نفره استان لرستانچک هایی که در یک قاب نمی گنجد! اهدایی توسط خیرین شهر به فرهاد داودوندی برای کمک به نیازمندان.. کانال خبرفوری بروجرد