به یاری ۳ کودک نیازمند بشتابیم

تصویر ندارد

به یاری ۳ کودک نیازمند بشتابیمشنیدن کی بود مانند دیدن؟!مدتهاست پدر آنها را رها کرده و رفتهمادر نحیف با هزار نداری دل از بچه هایش نمی کندزندگی خوبی داشته اند تا..تا وقتی که  پدر خانواده به دام اعتیاد افتاد و پس از مدتها گرفتاری در دام افیون وفر…


به یاری ۳ کودک نیازمند بشتابیم

تصویر ندارد

به یاری ۳ کودک نیازمند بشتابیمشنیدن کی بود مانند دیدن؟!مدتهاست پدر آنها را رها کرده و رفتهمادر نحیف با هزار نداری دل از بچه هایش نمی کندزندگی خوبی داشته اند تا..تا وقتی که  پدر خانواده به دام اعتیاد افتاد و پس از مدتها گرفتاری در دام افیون وفر…


به یاری ۳ کودک نیازمند بشتابیم

تصویر ندارد

به یاری ۳ کودک نیازمند بشتابیمشنیدن کی بود مانند دیدن؟!مدتهاست پدر آنها را رها کرده و رفتهمادر نحیف با هزار نداری دل از بچه هایش نمی کندزندگی خوبی داشته اند تا..تا وقتی که  پدر خانواده به دام اعتیاد افتاد و پس از مدتها گرفتاری در دام افیون وفر…