آشنایی با آقای یزدان درویشی “درویش الشعرا”

تصویر ندارد

 آشنایی با آقای یزدان درویشی “درویش الشعرا” آقای یزدان درویشی  متولد ششم فروردین ماه ۱۳۵۲در شهر نهاوند  اما ساکن در بروجرد می باشدوی در سال ۱۳۶۹ در پادگان مهندسی بروجرد به استخدام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران درامد و پس ازطی …


آشنایی با آقای یزدان درویشی “درویش الشعرا”

تصویر ندارد

 آشنایی با آقای یزدان درویشی “درویش الشعرا” آقای یزدان درویشی  متولد ششم فروردین ماه ۱۳۵۲در شهر نهاوند  اما ساکن در بروجرد می باشدوی در سال ۱۳۶۹ در پادگان مهندسی بروجرد به استخدام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران درامد و پس ازطی …


آشنایی با آقای یزدان درویشی “درویش الشعرا”

تصویر ندارد

 آشنایی با آقای یزدان درویشی “درویش الشعرا” آقای یزدان درویشی  متولد ششم فروردین ماه ۱۳۵۲در شهر نهاوند  اما ساکن در بروجرد می باشدوی در سال ۱۳۶۹ در پادگان مهندسی بروجرد به استخدام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران درامد و پس ازطی …


گوگل یاهو!