حضور علاقمندان در کلاس تابستانی شطرنج بروجرد

تصویر ندارد

حضور علاقمندان در کلاس تابستانی شطرنج بروجردهیات شطرنج بروجرد روزهای یکشنبه و سه شنبه  و پنج شنبه در دو  کلاس مجزا کلاسهای آموزشی برگزار می کندپس از برگزاری کلاس های  آموزش بازیکنان بروجردی منتخب  تیم لرستان به مدرسی استاد معین، …


حضور علاقمندان در کلاس تابستانی شطرنج بروجرد

تصویر ندارد

حضور علاقمندان در کلاس تابستانی شطرنج بروجردهیات شطرنج بروجرد روزهای یکشنبه و سه شنبه  و پنج شنبه در دو  کلاس مجزا کلاسهای آموزشی برگزار می کندپس از برگزاری کلاس های  آموزش بازیکنان بروجردی منتخب  تیم لرستان به مدرسی استاد معین، …


حضور علاقمندان در کلاس تابستانی شطرنج بروجرد

تصویر ندارد

حضور علاقمندان در کلاس تابستانی شطرنج بروجردهیات شطرنج بروجرد روزهای یکشنبه و سه شنبه  و پنج شنبه در دو  کلاس مجزا کلاسهای آموزشی برگزار می کندپس از برگزاری کلاس های  آموزش بازیکنان بروجردی منتخب  تیم لرستان به مدرسی استاد معین، …


تمرین اعضای بروجردی تیم منتخب لرستان در خانه شطرنج بروجرد

تصویر ندارد

تمرین اعضای بروجردی تیم منتخب  لرستان در خانه شطرنج بروجردبه
همت هبات شطرنج لرستان  و همکاری هیات شطرنج بروجرد برای اولین بار در
تاریخ شطرنج این استان  تمرین اعضای تیم منتخب رده های سنی در بروجرد
برگزار گردیددر این کلاس …


تمرین اعضای بروجردی تیم منتخب لرستان در خانه شطرنج بروجرد

تصویر ندارد

تمرین اعضای بروجردی تیم منتخب  لرستان در خانه شطرنج بروجردبه
همت هبات شطرنج لرستان  و همکاری هیات شطرنج بروجرد برای اولین بار در
تاریخ شطرنج این استان  تمرین اعضای تیم منتخب رده های سنی در بروجرد
برگزار گردیددر این کلاس …


تمرین اعضای بروجردی تیم منتخب لرستان در خانه شطرنج بروجرد

تصویر ندارد

تمرین اعضای بروجردی تیم منتخب  لرستان در خانه شطرنج بروجردبه
همت هبات شطرنج لرستان  و همکاری هیات شطرنج بروجرد برای اولین بار در
تاریخ شطرنج این استان  تمرین اعضای تیم منتخب رده های سنی در بروجرد
برگزار گردیددر این کلاس …