چهره ورزشی هفته بروجرد و لرستان/ دکتر احسان مهاجر شجاعی

تصویر ندارد

چهره ورزشی هفته بروجرد و لرستاندکتر احسان مهاجر شجاعیبه قلم: فرهاد داودوندیبرگزاری اولین دوره مسابقه دو و میدانی جام ” احسان مهاجر شجاعی” در روز ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ در بروجرد می تواند آغاز تحولی در ورزش دو و میدانی بروجرد باشد.حضور ورزشکاران مطرح و حتی قهرما…


چهره ورزشی هفته بروجرد و لرستان/ دکتر احسان مهاجر شجاعی

تصویر ندارد

چهره ورزشی هفته بروجرد و لرستاندکتر احسان مهاجر شجاعیبه قلم: فرهاد داودوندیبرگزاری اولین دوره مسابقه دو و میدانی جام ” احسان مهاجر شجاعی” در روز ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ در بروجرد می تواند آغاز تحولی در ورزش دو و میدانی بروجرد باشد.حضور ورزشکاران مطرح و حتی قهرما…


چهره ورزشی هفته بروجرد و لرستان/ دکتر احسان مهاجر شجاعی

تصویر ندارد

چهره ورزشی هفته بروجرد و لرستاندکتر احسان مهاجر شجاعیبه قلم: فرهاد داودوندیبرگزاری اولین دوره مسابقه دو و میدانی جام ” احسان مهاجر شجاعی” در روز ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ در بروجرد می تواند آغاز تحولی در ورزش دو و میدانی بروجرد باشد.حضور ورزشکاران مطرح و حتی قهرما…


علی فهیمی قهرمان دو ۳ کیلومتر جام احسان مهاجر شجاعی شد.

تصویر ندارد

علی فهیمی قهرمان دو ۳ کیلومتر جام احسان مهاجر شجاعی شدمسابقه دو ۳ کیلومتر جام احسان مهاجر شجاعی به مناسبت گرامیداشت دهه فجر زیر نظر هییت دو و میدانی شهرستان بروجرد با حضور ده ها دونده از شهرهای همجوار و بروجرد برگزار شد.این مسابقه از میدان بهشت آغا…


علی فهیمی قهرمان دو ۳ کیلومتر جام احسان مهاجر شجاعی شد.

تصویر ندارد

علی فهیمی قهرمان دو ۳ کیلومتر جام احسان مهاجر شجاعی شدمسابقه دو ۳ کیلومتر جام احسان مهاجر شجاعی به مناسبت گرامیداشت دهه فجر زیر نظر هییت دو و میدانی شهرستان بروجرد با حضور ده ها دونده از شهرهای همجوار و بروجرد برگزار شد.این مسابقه از میدان بهشت آغا…


علی فهیمی قهرمان دو ۳ کیلومتر جام احسان مهاجر شجاعی شد.

تصویر ندارد

علی فهیمی قهرمان دو ۳ کیلومتر جام احسان مهاجر شجاعی شدمسابقه دو ۳ کیلومتر جام احسان مهاجر شجاعی به مناسبت گرامیداشت دهه فجر زیر نظر هییت دو و میدانی شهرستان بروجرد با حضور ده ها دونده از شهرهای همجوار و بروجرد برگزار شد.این مسابقه از میدان بهشت آغا…