ویلچر ۷۱ هم اهدا شد

تصویر ندارد

ویلچر ۷۱ هم اهدا شد ……و اینکویلچر ۷۱ هم اهدا شد ویلچر شماره  71 اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را به یک همشهری بیمار نیازمند بصورت امانتی تا هر وقت احتیاج دارد، تقدیم کردیمسپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی


ویلچر ۷۱ هم اهدا شد

تصویر ندارد

ویلچر ۷۱ هم اهدا شد ……و اینکویلچر ۷۱ هم اهدا شد ویلچر شماره  71 اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را به یک همشهری بیمار نیازمند بصورت امانتی تا هر وقت احتیاج دارد، تقدیم کردیمسپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی


ویلچر ۷۱ هم اهدا شد

تصویر ندارد

ویلچر ۷۱ هم اهدا شد ……و اینکویلچر ۷۱ هم اهدا شد ویلچر شماره  71 اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را به یک همشهری بیمار نیازمند بصورت امانتی تا هر وقت احتیاج دارد، تقدیم کردیمسپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی


برتری قاطع تیم فوتسال ” فرهاد ۹۰ “

تصویر ندارد

برتری قاطع تیم فوتسال ” فرهاد ۹۰ ”

تیم  فوتسال (فرهاد ۹۰)  7تیم فوتسال بهورزان.      1مسابقات فوتسال ادارات بروجرد گرامیداشت دهه فجر…


برتری قاطع تیم فوتسال ” فرهاد ۹۰ “

تصویر ندارد

برتری قاطع تیم فوتسال ” فرهاد ۹۰ ”

تیم  فوتسال (فرهاد ۹۰)  7تیم فوتسال بهورزان.      1مسابقات فوتسال ادارات بروجرد گرامیداشت دهه فجر…


برتری قاطع تیم فوتسال ” فرهاد ۹۰ “

تصویر ندارد

برتری قاطع تیم فوتسال ” فرهاد ۹۰ ”

تیم  فوتسال (فرهاد ۹۰)  7تیم فوتسال بهورزان.      1مسابقات فوتسال ادارات بروجرد گرامیداشت دهه فجر…