دبستان دخترانه شهید فیاض بخش

تصویر ندارد

دبستان دخترانه شهید فیاض بخش و جمع آوری در نوشابه برای ویلچر معلولین نیازمند بروجردصبح امروز دانش آموزان  دبستان دخترانه شهید فیاض بخش  بروجرد  پس از یکسال  جمع آوری درنوشابه، آنها را  جهت تعویض با ویلچر برای اهدا به مع…


دبستان دخترانه شهید فیاض بخش

تصویر ندارد

دبستان دخترانه شهید فیاض بخش و جمع آوری در نوشابه برای ویلچر معلولین نیازمند بروجردصبح امروز دانش آموزان  دبستان دخترانه شهید فیاض بخش  بروجرد  پس از یکسال  جمع آوری درنوشابه، آنها را  جهت تعویض با ویلچر برای اهدا به مع…


ویلچر شماره ۷۰ هم اهدا شد

تصویر ندارد

ویلچر شماره  70 هم اهدا شد ویلچر شماره  70 اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را به یک همشهری بیمار نیازمند بصورت امانتی تا هر وقت احتیاج دارد، تقدیم کردیمسپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی


ویلچر شماره ۷۰ هم اهدا شد

تصویر ندارد

ویلچر شماره  70 هم اهدا شد ویلچر شماره  70 اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی را به یک همشهری بیمار نیازمند بصورت امانتی تا هر وقت احتیاج دارد، تقدیم کردیمسپاس از خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی


تیم فوتسال فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

 تیم فوتسال دادگستری   7تیم  فوتسال (فرهاد ۹۰)  3مسابقات فوتسال ادارات بروجرد گرامیداشت دهه فجر


تیم فوتسال فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

 تیم فوتسال دادگستری   7تیم  فوتسال (فرهاد ۹۰)  3مسابقات فوتسال ادارات بروجرد گرامیداشت دهه فجر