دومین استعفای ورزشی در بروجرد

تصویر ندارد

دومین استعفای ورزشی در بروجرددومین استعفای ورزشی در بروجرد طی سه روز به دنبال استعفای استاد عباس خردمند از هیات ورزش های همگانی استاد بیژن طاهری  نیز با استناد به قانون جدید( کنار گذاشتن بازنشستگان )، از ریاست هیات سه گانه استعفا داد


دومین استعفای ورزشی در بروجرد

تصویر ندارد

دومین استعفای ورزشی در بروجرددومین استعفای ورزشی در بروجرد طی سه روز به دنبال استعفای استاد عباس خردمند از هیات ورزش های همگانی استاد بیژن طاهری  نیز با استناد به قانون جدید( کنار گذاشتن بازنشستگان )، از ریاست هیات سه گانه استعفا داد


دومین استعفای ورزشی در بروجرد

تصویر ندارد

دومین استعفای ورزشی در بروجرددومین استعفای ورزشی در بروجرد طی سه روز به دنبال استعفای استاد عباس خردمند از هیات ورزش های همگانی استاد بیژن طاهری  نیز با استناد به قانون جدید( کنار گذاشتن بازنشستگان )، از ریاست هیات سه گانه استعفا داد


دومین استعفای ورزشی در بروجرد

تصویر ندارد

دومین استعفای ورزشی در بروجرددومین استعفای ورزشی در بروجرد طی سه روز به دنبال استعفای استاد عباس خردمند از هیات ورزش های همگانی استاد بیژن طاهری  نیز با استناد به قانون جدید( کنار گذاشتن بازنشستگان )، از ریاست هیات سه گانه استعفا داد


دبستان غیر دولتی سما بروجرد و کمک به نیازمندان

تصویر ندارد

 دبستان غیر دولتی سما بروجرد و کمک به نیازمندان سایت فرهاد داودوندیاهدا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( یک میلیون تومان ) از در آمد جشنواره غذای مللکه هفته گذشته طی مراسمی بسیار زیبا در دبستان غیر دولتی پسرانه سما بروجرد برگزار شدتوسط دکتر شهرام شهبازی مدی…


دبستان غیر دولتی سما بروجرد و کمک به نیازمندان

تصویر ندارد

 دبستان غیر دولتی سما بروجرد و کمک به نیازمندان سایت فرهاد داودوندیاهدا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( یک میلیون تومان ) از در آمد جشنواره غذای مللکه هفته گذشته طی مراسمی بسیار زیبا در دبستان غیر دولتی پسرانه سما بروجرد برگزار شدتوسط دکتر شهرام شهبازی مدی…