کمک به مرکز بانوی سبز بروجرد

تصویر ندارد

کمک به مرکز بانوی سبز بروجرداهدا نصف گوسفند نذری بیننده خیر سایت فرهاد داودوندی””””به مرکز  ” بانوی سبز ” محل نگهداری تعدادی از بانوان””””(یک عدد گوسفند نذری خیرین سایت فرهاد داودوندی را بطور مساوی بین “خانه مهر غریب” و “مرکز بانوی سبز” تقسیم…


کمک به مرکز بانوی سبز بروجرد

تصویر ندارد

کمک به مرکز بانوی سبز بروجرداهدا نصف گوسفند نذری بیننده خیر سایت فرهاد داودوندی””””به مرکز  ” بانوی سبز ” محل نگهداری تعدادی از بانوان””””(یک عدد گوسفند نذری خیرین سایت فرهاد داودوندی را بطور مساوی بین “خانه مهر غریب” و “مرکز بانوی سبز” تقسیم…


کمک به مرکز بانوی سبز بروجرد

تصویر ندارد

کمک به مرکز بانوی سبز بروجرداهدا نصف گوسفند نذری بیننده خیر سایت فرهاد داودوندی””””به مرکز  ” بانوی سبز ” محل نگهداری تعدادی از بانوان””””(یک عدد گوسفند نذری خیرین سایت فرهاد داودوندی را بطور مساوی بین “خانه مهر غریب” و “مرکز بانوی سبز” تقسیم…


کمک به خانواده مهر غریب

تصویر ندارد

کمک به خانواده “مهر غریب”اهدا نصف گوسفند نذری بیننده خیر سایت فرهاد داودوندی(((به مرکز  ” خانه مهر غریب ” محل نگهداری ۱۴ نوجوان)))(یک عدد گوسفند نذری خیرین سایت فرهاد داودوندی را بطور مساوی بین “خانه مهر غریب” و “مرکز بانوی سبز” تقسیم کردم)


کمک به خانواده مهر غریب

تصویر ندارد

کمک به خانواده “مهر غریب”اهدا نصف گوسفند نذری بیننده خیر سایت فرهاد داودوندی(((به مرکز  ” خانه مهر غریب ” محل نگهداری ۱۴ نوجوان)))(یک عدد گوسفند نذری خیرین سایت فرهاد داودوندی را بطور مساوی بین “خانه مهر غریب” و “مرکز بانوی سبز” تقسیم کردم)


کمک به خانواده مهر غریب

تصویر ندارد

کمک به خانواده “مهر غریب”اهدا نصف گوسفند نذری بیننده خیر سایت فرهاد داودوندی(((به مرکز  ” خانه مهر غریب ” محل نگهداری ۱۴ نوجوان)))(یک عدد گوسفند نذری خیرین سایت فرهاد داودوندی را بطور مساوی بین “خانه مهر غریب” و “مرکز بانوی سبز” تقسیم کردم)