فرهاد داودوندی خبرنگار بروجردی خودش بهزیستی یک‌نفره است

تصویر ندارد

فرهاد داودوندی خبرنگار بروجردی خودش بهزیستی یک‌نفره استTavakoli General manager of Lorestan welfare:#Farhad Davoodvandi the borujerdian  journalist is an one man army for welfare(One person welfare)We appreciate his efforts for being so dedi…


فرهاد داودوندی خبرنگار بروجردی خودش بهزیستی یک‌نفره است

تصویر ندارد

فرهاد داودوندی خبرنگار بروجردی خودش بهزیستی یک‌نفره استTavakoli General manager of Lorestan welfare:#Farhad Davoodvandi the borujerdian  journalist is an one man army for welfare(One person welfare)We appreciate his efforts for being so dedi…


فرهاد داودوندی خبرنگار بروجردی خودش بهزیستی یک‌نفره است

تصویر ندارد

فرهاد داودوندی خبرنگار بروجردی خودش بهزیستی یک‌نفره استTavakoli General manager of Lorestan welfare:#Farhad Davoodvandi the borujerdian  journalist is an one man army for welfare(One person welfare)We appreciate his efforts for being so dedi…


پاسخ هیئت پهلوانی و زورخانه ای بروجرد به دکتر رضا صابونچی

تصویر ندارد

پاسخ هیئت پهلوانی و زورخانه ای بروجردبه  درج سلسله مطالب ورزشی دکتر رضا صابونچی در سایت فرهاد داودوندیبا عرض سلام و ادب خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر صابونچی ضمن تقدیر و تشکر از نگاه ویژه و موشکافانه و نقد جنابعالی از عملکرد هیئت های ورزشی و به…


پاسخ هیئت پهلوانی و زورخانه ای بروجرد به دکتر رضا صابونچی

تصویر ندارد

پاسخ هیئت پهلوانی و زورخانه ای بروجردبه  درج سلسله مطالب ورزشی دکتر رضا صابونچی در سایت فرهاد داودوندیبا عرض سلام و ادب خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر صابونچی ضمن تقدیر و تشکر از نگاه ویژه و موشکافانه و نقد جنابعالی از عملکرد هیئت های ورزشی و به…


تیم فوتبال نوجوانان نساجی را برای مسابقات کشوری یاری کنیم

تصویر ندارد

تیم فوتبال نوجوانان نساجی را برای مسابقات کشوری یاری کنیم مرتضی ساکی مربی باشگاه نوجوانان نساجی است که ازسال ۹۴ با این تیم شروع به کارکرده است.وی می گوید در زمین های خاکی شهر و بدون امکانات والبته بدون لباس و توپ کافی شروع کردیم و با تمامی سختی های مو…