کمک به دو بیمار دچار سوختگی و مبتلا به تومور مغزی

تصویر ندارد

کمک به دو بیمار دچار سوختگی و مبتلا به تومور مغزیادامه دارد….کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی به آقا مهدی ( دچار سوختگی شدید) و آقا ابوالفضل ( دچار تومور مغزی) همچنان ادامه دارد…..@@@@@تمامی خیرین عزیزی که
مایلند در امر خدا پسندانه کمک …


کمک به دو بیمار دچار سوختگی و مبتلا به تومور مغزی

تصویر ندارد

کمک به دو بیمار دچار سوختگی و مبتلا به تومور مغزیادامه دارد….کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی به آقا مهدی ( دچار سوختگی شدید) و آقا ابوالفضل ( دچار تومور مغزی) همچنان ادامه دارد…..@@@@@تمامی خیرین عزیزی که
مایلند در امر خدا پسندانه کمک …


کمک به دو بیمار دچار سوختگی و مبتلا به تومور مغزی

تصویر ندارد

کمک به دو بیمار دچار سوختگی و مبتلا به تومور مغزیادامه دارد….کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی به آقا مهدی ( دچار سوختگی شدید) و آقا ابوالفضل ( دچار تومور مغزی) همچنان ادامه دارد…..@@@@@تمامی خیرین عزیزی که
مایلند در امر خدا پسندانه کمک …


کمک به مادر و دختر بیمار

تصویر ندارد

کمک به مادر و دختر بیمارهزینه ماهانه ثابت داروی مادر و دختر بیمار ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال استچند ماهی است این هزینه را خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی تامین می کنندسپاس از خیرین عزیز@@@@@تمامی خیرین عزیزی که
مایلند در امر خدا پسندانه کمک به ” نیازمندان واقعی “&…


کمک به مادر و دختر بیمار

تصویر ندارد

کمک به مادر و دختر بیمارهزینه ماهانه ثابت داروی مادر و دختر بیمار ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال استچند ماهی است این هزینه را خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی تامین می کنندسپاس از خیرین عزیز@@@@@تمامی خیرین عزیزی که
مایلند در امر خدا پسندانه کمک به ” نیازمندان واقعی “&…


کمک به مادر و دختر بیمار

تصویر ندارد

کمک به مادر و دختر بیمارهزینه ماهانه ثابت داروی مادر و دختر بیمار ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال استچند ماهی است این هزینه را خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی تامین می کنندسپاس از خیرین عزیز@@@@@تمامی خیرین عزیزی که
مایلند در امر خدا پسندانه کمک به ” نیازمندان واقعی “&…