منزل رضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهان

تصویر ندارد

منزل رضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهانمنزل حاج محمد تقی بیرالوند پدر رضا بیرالوند قهرمان بروجردی وزنه برداری جهانپس از کسب قهرمانی فرزندش  …


منزل رضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهان

تصویر ندارد

منزل رضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهانمنزل حاج محمد تقی بیرالوند پدر رضا بیرالوند قهرمان بروجردی وزنه برداری جهانپس از کسب قهرمانی فرزندش  …


منزل رضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهان

تصویر ندارد

منزل رضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهانمنزل حاج محمد تقی بیرالوند پدر رضا بیرالوند قهرمان بروجردی وزنه برداری جهانپس از کسب قهرمانی فرزندش  …


رضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهان شد

تصویر ندارد

رضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهان شدتبریک تبریک تبریکبروجرد پرچمش در دنیا بالا رفترضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهان شد در پایان رقابت وزنه برداران دسته ۱۰۲
کیلوگرم مسابقات وزنه برداری  قهرمانی بزرگسالان جهان در عشق آباد
ترکمنستان علی …


رضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهان شد

تصویر ندارد

رضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهان شدتبریک تبریک تبریکبروجرد پرچمش در دنیا بالا رفترضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهان شد در پایان رقابت وزنه برداران دسته ۱۰۲
کیلوگرم مسابقات وزنه برداری  قهرمانی بزرگسالان جهان در عشق آباد
ترکمنستان علی …


رضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهان شد

تصویر ندارد

رضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهان شدتبریک تبریک تبریکبروجرد پرچمش در دنیا بالا رفترضا بیرانوند قهرمان وزنه برداری جهان شد در پایان رقابت وزنه برداران دسته ۱۰۲
کیلوگرم مسابقات وزنه برداری  قهرمانی بزرگسالان جهان در عشق آباد
ترکمنستان علی …


گوگل یاهو!