بادیگارد

تصویر ندارد

بادیگاردبا آقایان: حمید عزیز نژاد و سلمان کلهر خبراختصاصی آموزش (بادیگارد) در بروجرد بزودی در سایت فرهاد داودوندی……..تیم حفاظت،مراقبتی و‌تشریفات شرکت کانسپت گارد ویژه مردان سیاه پوش( بادیگارد)


بادیگارد

تصویر ندارد

بادیگاردبا آقایان: حمید عزیز نژاد و سلمان کلهر خبراختصاصی آموزش (بادیگارد) در بروجرد بزودی در سایت فرهاد داودوندی……..تیم حفاظت،مراقبتی و‌تشریفات شرکت کانسپت گارد ویژه مردان سیاه پوش( بادیگارد)


بادیگارد

تصویر ندارد

بادیگاردبا آقایان: حمید عزیز نژاد و سلمان کلهر خبراختصاصی آموزش (بادیگارد) در بروجرد بزودی در سایت فرهاد داودوندی……..تیم حفاظت،مراقبتی و‌تشریفات شرکت کانسپت گارد ویژه مردان سیاه پوش( بادیگارد)


علی دایی: پیشنهاد وزیر ورزش شدن را رد کردم!

تصویر ندارد

علی دایی:پیشنهاد وزیر ورزش شدن را رد کردم!علی دایی:پیشنهاد وزیر ورزش شدن را رد کردم!اصلا دنبال این چیزها نیستم و اگر دنبال این ها بودم، دور قبل پیشنهاد وزیر ورزش شدن را رد نمی‌کردم. من اهل سیاست نیستممن اینکاره نیستم و نمی‌توانم پشت میز بنشینم. نمی…


علی دایی: پیشنهاد وزیر ورزش شدن را رد کردم!

تصویر ندارد

علی دایی:پیشنهاد وزیر ورزش شدن را رد کردم!علی دایی:پیشنهاد وزیر ورزش شدن را رد کردم!اصلا دنبال این چیزها نیستم و اگر دنبال این ها بودم، دور قبل پیشنهاد وزیر ورزش شدن را رد نمی‌کردم. من اهل سیاست نیستممن اینکاره نیستم و نمی‌توانم پشت میز بنشینم. نمی…


علی دایی: پیشنهاد وزیر ورزش شدن را رد کردم!

تصویر ندارد

علی دایی:پیشنهاد وزیر ورزش شدن را رد کردم!علی دایی:پیشنهاد وزیر ورزش شدن را رد کردم!اصلا دنبال این چیزها نیستم و اگر دنبال این ها بودم، دور قبل پیشنهاد وزیر ورزش شدن را رد نمی‌کردم. من اهل سیاست نیستممن اینکاره نیستم و نمی‌توانم پشت میز بنشینم. نمی…


گوگل یاهو!