سرمایه های بروجرد/حاج علی حسین سفری و حاج سعید زنده دلی

تصویر ندارد

‍ سرمایه های بروجرد(قسمت ۱۹)حاج علی حسین سفری و حاج سعید زنده دلیبه قلم فرهاد داودوندی:رهایی یک اعدامی از طناب دار، سرکشی به خانواده های نیازمند، کمک به رهایی زندانیان بی تقصیر در بند، خرید کانکس برای زلزله زدگان، ختم قرآن برای درگذشتگان، کمک به همشه…


سرمایه های بروجرد/حاج علی حسین سفری و حاج سعید زنده دلی

تصویر ندارد

‍ سرمایه های بروجرد(قسمت ۱۹)حاج علی حسین سفری و حاج سعید زنده دلیبه قلم فرهاد داودوندی:رهایی یک اعدامی از طناب دار، سرکشی به خانواده های نیازمند، کمک به رهایی زندانیان بی تقصیر در بند، خرید کانکس برای زلزله زدگان، ختم قرآن برای درگذشتگان، کمک به همشه…


سرمایه های بروجرد/حاج علی حسین سفری و حاج سعید زنده دلی

تصویر ندارد

‍ سرمایه های بروجرد(قسمت ۱۹)حاج علی حسین سفری و حاج سعید زنده دلیبه قلم فرهاد داودوندی:رهایی یک اعدامی از طناب دار، سرکشی به خانواده های نیازمند، کمک به رهایی زندانیان بی تقصیر در بند، خرید کانکس برای زلزله زدگان، ختم قرآن برای درگذشتگان، کمک به همشه…


گوگل یاهو!