عکسی که یک دنیا می ارزد

تصویر ندارد

عکسی که یک دنیا می ارزدفقط جامعه ورزش بروجرد  می داند چه نخبه هایی در این عکس حضور دارندپیشکسوتانی که در زمان خودشان با فنون اصیل کشتی، پشت خیلی از بزرگان کشتی ایران را به تشک کشتی چسبانیده اندبزرگانی که درون تشک کشتی فنون اصیل و ناب کشتی را با…


عکسی که یک دنیا می ارزد

تصویر ندارد

عکسی که یک دنیا می ارزدفقط جامعه ورزش بروجرد  می داند چه نخبه هایی در این عکس حضور دارندپیشکسوتانی که در زمان خودشان با فنون اصیل کشتی، پشت خیلی از بزرگان کشتی ایران را به تشک کشتی چسبانیده اندبزرگانی که درون تشک کشتی فنون اصیل و ناب کشتی را با…


اتفاق بسیار عجیب در بروجرد

تصویر ندارد

اتفاق بسیار عجیب در بروجرداتفاق بسیار عجیب در بروجردبا شروع فصل سرما”غیب” شدن رگلاتورهای گاز اماکن ورزشی بروجرد


اتفاق بسیار عجیب در بروجرد

تصویر ندارد

اتفاق بسیار عجیب در بروجرداتفاق بسیار عجیب در بروجردبا شروع فصل سرما”غیب” شدن رگلاتورهای گاز اماکن ورزشی بروجرد


اجرای فنون ناب کشتی توسط استاد غلامحسن گودرزی

تصویر ندارد

اجرای فنون ناب کشتی توسطاستاد غلامحسن گودرزیفنون ناب کشتی که استاد غلامحسن گودرزی  استفاده می کرد و با این شگردها قهرمان کشتی ایران شد


اجرای فنون ناب کشتی توسط استاد غلامحسن گودرزی

تصویر ندارد

اجرای فنون ناب کشتی توسطاستاد غلامحسن گودرزیفنون ناب کشتی که استاد غلامحسن گودرزی  استفاده می کرد و با این شگردها قهرمان کشتی ایران شد