توزیع لباس و ” ایزی لایف” بین نیازمندان

تصویر ندارد

توزیع لباس و ” ایزی لایف” اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی بین نیازمندان ####تمامی خیرین عزیزی
که مایلند در امر خدا پسندانه کمک به نیازمندان واقعی آستین همت را بالا
بزنند می توانند کمک های هر چند اندک مادی خود را به حسابکارت حساب جاری اقتصاد…


توزیع لباس و ” ایزی لایف” بین نیازمندان

تصویر ندارد

توزیع لباس و ” ایزی لایف” اهدایی خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی بین نیازمندان ####تمامی خیرین عزیزی
که مایلند در امر خدا پسندانه کمک به نیازمندان واقعی آستین همت را بالا
بزنند می توانند کمک های هر چند اندک مادی خود را به حسابکارت حساب جاری اقتصاد…


جمع آوری درنوشابه برای تعویض با ویلچر

تصویر ندارد

جمع آوری درنوشابه برای تعویض با ویلچر جمع آوری درنوشابه برای تعویض با ویلچر برای معلولین نیازمند توسط سایت فرهاد داودوندی همچنان ادامه دارد…….سپاس از خیرین عزیز…


جمع آوری درنوشابه برای تعویض با ویلچر

تصویر ندارد

جمع آوری درنوشابه برای تعویض با ویلچر جمع آوری درنوشابه برای تعویض با ویلچر برای معلولین نیازمند توسط سایت فرهاد داودوندی همچنان ادامه دارد…….سپاس از خیرین عزیز…


ویلچر ۵۸ به کانون معلولین بروجرد تقدیم شد

تصویر ندارد

ویلچر ۵۸ به کانون معلولین بروجرد تقدیم شدویلچر ۵۸ به کانون معلولین بروجرد تقدیم شدویلچر ۵۸ خیرین سایت فرهاد داودوندی را صبح امروز برای استفاده امانتی تعدادی از معلولین نیازمند به کانون معلولین بروجرد تقدیم نمودم####تمامی خیرین عزیزی
که مایلند در …


ویلچر ۵۸ به کانون معلولین بروجرد تقدیم شد

تصویر ندارد

ویلچر ۵۸ به کانون معلولین بروجرد تقدیم شدویلچر ۵۸ به کانون معلولین بروجرد تقدیم شدویلچر ۵۸ خیرین سایت فرهاد داودوندی را صبح امروز برای استفاده امانتی تعدادی از معلولین نیازمند به کانون معلولین بروجرد تقدیم نمودم####تمامی خیرین عزیزی
که مایلند در …