هدیه مدال طلا به موزه فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

هدیه مدال طلا به موزه فرهاد ۹۰استاد غلامرضا هدایتی مدال طلای پرتاب وزنه قهرمانی مسابقات پیشکسوتان دوومیدانی ایران رابه موزه فرهاد ۹۰ تقدیم نموداین هدیه درمحل موزه فرهاد۹۰ قرارگرفت


هدیه مدال طلا به موزه فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

هدیه مدال طلا به موزه فرهاد ۹۰استاد غلامرضا هدایتی مدال طلای پرتاب وزنه قهرمانی مسابقات پیشکسوتان دوومیدانی ایران رابه موزه فرهاد ۹۰ تقدیم نموداین هدیه درمحل موزه فرهاد۹۰ قرارگرفت


هدیه مدال طلا به موزه فرهاد ۹۰

تصویر ندارد

هدیه مدال طلا به موزه فرهاد ۹۰استاد غلامرضا هدایتی مدال طلای پرتاب وزنه قهرمانی مسابقات پیشکسوتان دوومیدانی ایران رابه موزه فرهاد ۹۰ تقدیم نموداین هدیه درمحل موزه فرهاد۹۰ قرارگرفت


طنز / حکایاتی از شهر “درجورب” کره مریخ

تصویر ندارد

طنزحکایاتی از شهر “درجورب” کره مریخ و کار برعکس بعضی مسوولینفرهاد داودوندی- بروجرد:ناقلان خبر و راویان طنز و طوطیان شکر شکن خبر آورده اند که شهری در کره مریخ بنام ” درجورب” حکایاتش بسیار شنیدنی و خواندنی و عبرت آموز است!چنین گویند در این شهر کره مریخی…


طنز / حکایاتی از شهر “درجورب” کره مریخ

تصویر ندارد

طنزحکایاتی از شهر “درجورب” کره مریخ و کار برعکس بعضی مسوولینفرهاد داودوندی- بروجرد:ناقلان خبر و راویان طنز و طوطیان شکر شکن خبر آورده اند که شهری در کره مریخ بنام ” درجورب” حکایاتش بسیار شنیدنی و خواندنی و عبرت آموز است!چنین گویند در این شهر کره مریخی…


طنز / حکایاتی از شهر “درجورب” کره مریخ

تصویر ندارد

طنزحکایاتی از شهر “درجورب” کره مریخ و کار برعکس بعضی مسوولینفرهاد داودوندی- بروجرد:ناقلان خبر و راویان طنز و طوطیان شکر شکن خبر آورده اند که شهری در کره مریخ بنام ” درجورب” حکایاتش بسیار شنیدنی و خواندنی و عبرت آموز است!چنین گویند در این شهر کره مریخی…