۲۵ جلد قرآن مجید برای اهدا به یک دبیرستان در کمتر از یک دقیقه تهیه شد

تصویر ندارد

۲۵ جلد قرآن مجید برای اهدا به یک دبیرستاندر کمتر از یک دقیقه تهیه شدامروز رفتم بانک، کارمند محترم بانک  گفت: برای تهیه ۲۵ جلد قرآن مجید برای دبیرستان پسرم سه چهار ماه است به هر دری زده ام  اما….سرکار خانم ترکاشوند مدیر محترم موسسه خیریه …


۲۵ جلد قرآن مجید برای اهدا به یک دبیرستان در کمتر از یک دقیقه تهیه شد

تصویر ندارد

۲۵ جلد قرآن مجید برای اهدا به یک دبیرستاندر کمتر از یک دقیقه تهیه شدامروز رفتم بانک، کارمند محترم بانک  گفت: برای تهیه ۲۵ جلد قرآن مجید برای دبیرستان پسرم سه چهار ماه است به هر دری زده ام  اما….سرکار خانم ترکاشوند مدیر محترم موسسه خیریه …


۲۵ جلد قرآن مجید برای اهدا به یک دبیرستان در کمتر از یک دقیقه تهیه شد

تصویر ندارد

۲۵ جلد قرآن مجید برای اهدا به یک دبیرستاندر کمتر از یک دقیقه تهیه شدامروز رفتم بانک، کارمند محترم بانک  گفت: برای تهیه ۲۵ جلد قرآن مجید برای دبیرستان پسرم سه چهار ماه است به هر دری زده ام  اما….سرکار خانم ترکاشوند مدیر محترم موسسه خیریه …


اعزام دو پیرزن کهنسال نیازمند به مشهد مقدس

تصویر ندارد

اعزام دو پیرزن کهنسال نیازمند به مشهد مقدس توسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندیاز یک اتوبوس که قرار است  پیرمردان و پیرزنان  نیازمندی را که تاکنون در زندگی شان به مشهد نرفته اند،  به مشهد مقدس ببرددو پیرزن نیازمند و بسیار کهنسال،&…


اعزام دو پیرزن کهنسال نیازمند به مشهد مقدس

تصویر ندارد

اعزام دو پیرزن کهنسال نیازمند به مشهد مقدس توسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندیاز یک اتوبوس که قرار است  پیرمردان و پیرزنان  نیازمندی را که تاکنون در زندگی شان به مشهد نرفته اند،  به مشهد مقدس ببرددو پیرزن نیازمند و بسیار کهنسال،&…


اعزام دو پیرزن کهنسال نیازمند به مشهد مقدس

تصویر ندارد

اعزام دو پیرزن کهنسال نیازمند به مشهد مقدس توسط خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندیاز یک اتوبوس که قرار است  پیرمردان و پیرزنان  نیازمندی را که تاکنون در زندگی شان به مشهد نرفته اند،  به مشهد مقدس ببرددو پیرزن نیازمند و بسیار کهنسال،&…