غلامرضا هدایتی قهرمان پرش ارتفاع مسابقات پیشکسوتان قهرمانی کشور

تصویر ندارد

 

غلامرضا هدایتی قهرمان پرش ارتفاع مسابقات پیشکسوتان قهرمانی کشور


غلامرضا هدایتی قهرمان پرش ارتفاع مسابقات پیشکسوتان قهرمانی کشور

تصویر ندارد

 

غلامرضا هدایتی قهرمان پرش ارتفاع مسابقات پیشکسوتان قهرمانی کشور


غلامرضا هدایتی قهرمان پرش ارتفاع مسابقات پیشکسوتان قهرمانی کشور

تصویر ندارد

 

غلامرضا هدایتی قهرمان پرش ارتفاع مسابقات پیشکسوتان قهرمانی کشور


کمک خیرین به دختر بیمار

تصویر ندارد

کمک خیرین به دختر بیمار۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال از کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی برای مداوا و خرید دارو  به دختر خانم جوان همشهری مان تقدیم شد####تمامی خیرین عزیزی
که مایلند در امر خدا پسندانه کمک به نیازمندان واقعی آستین همت را بالا
بزنند می …


کمک خیرین به دختر بیمار

تصویر ندارد

کمک خیرین به دختر بیمار۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال از کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی برای مداوا و خرید دارو  به دختر خانم جوان همشهری مان تقدیم شد####تمامی خیرین عزیزی
که مایلند در امر خدا پسندانه کمک به نیازمندان واقعی آستین همت را بالا
بزنند می …


کمک خیرین به دختر بیمار

تصویر ندارد

کمک خیرین به دختر بیمار۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال از کمک های خیرین عزیز سایت فرهاد داودوندی برای مداوا و خرید دارو  به دختر خانم جوان همشهری مان تقدیم شد####تمامی خیرین عزیزی
که مایلند در امر خدا پسندانه کمک به نیازمندان واقعی آستین همت را بالا
بزنند می …