نامه پهلوان بهمن کمانکش بروجردی به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه پهلوان بهمن کمانکش بروجردیبه فرهاد داودوندی( خبرهای بی غرضانه شما جای تقدیر دارد )جناب آقای داودوندیبا سلام و احترامصفا و صمیمیت همراه با دوستی صادقانه توام با هدایت عارفانه در خبرهای بی غرضانه شما جای تقدیر دارد.آقای داودوندی شما راحت ترین کا…


نامه پهلوان بهمن کمانکش بروجردی به فرهاد داودوندی

تصویر ندارد

نامه پهلوان بهمن کمانکش بروجردیبه فرهاد داودوندی( خبرهای بی غرضانه شما جای تقدیر دارد )جناب آقای داودوندیبا سلام و احترامصفا و صمیمیت همراه با دوستی صادقانه توام با هدایت عارفانه در خبرهای بی غرضانه شما جای تقدیر دارد.آقای داودوندی شما راحت ترین کا…


بی معرفت، یادت رفت مادرت رو با خودت ببری خونه؟

تصویر ندارد

به پسرم بگو، عروس و
داماد نیامدند،

بی معرفت، یادت رفت مادرت رو با خودت ببری خونه؟!

 

فرهاد
داودوندی- بروجرد:

 

آقا
تو را به قرآن، تو را به فاطمه زهرا قسم ات می دم، به پسر وسطی ام بگو بیاد دنبالم!

 

خیلی
وقته پسرم رو ندیدم، د…


بی معرفت، یادت رفت مادرت رو با خودت ببری خونه؟

تصویر ندارد

به پسرم بگو، عروس و
داماد نیامدند،

بی معرفت، یادت رفت مادرت رو با خودت ببری خونه؟!

 

فرهاد
داودوندی- بروجرد:

 

آقا
تو را به قرآن، تو را به فاطمه زهرا قسم ات می دم، به پسر وسطی ام بگو بیاد دنبالم!

 

خیلی
وقته پسرم رو ندیدم، د…


زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است

تصویر ندارد

زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است


زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است

تصویر ندارد

زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است