اهدا هزینه خرید گوسفند به “خانه مهر غریب”

تصویر ندارد

اهدا هزینه خرید گوسفند به “خانه مهر غریب”اهدا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از کمک های خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی برای خرید گوسفند، جهت کمک به تهیه گوشت برای “خانه مهر غریب” محل نگهداری ۱۴ نوجوانسپاس از خیرین عزیز####تمامی خیرین عزیزی که مایلند در امر خدا …


اهدا هزینه خرید گوسفند به “خانه مهر غریب”

تصویر ندارد

اهدا هزینه خرید گوسفند به “خانه مهر غریب”اهدا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از کمک های خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی برای خرید گوسفند، جهت کمک به تهیه گوشت برای “خانه مهر غریب” محل نگهداری ۱۴ نوجوانسپاس از خیرین عزیز####تمامی خیرین عزیزی که مایلند در امر خدا …


اهدا هزینه خرید گوسفند به “خانه مهر غریب”

تصویر ندارد

اهدا هزینه خرید گوسفند به “خانه مهر غریب”اهدا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از کمک های خیرین عزیز به سایت فرهاد داودوندی برای خرید گوسفند، جهت کمک به تهیه گوشت برای “خانه مهر غریب” محل نگهداری ۱۴ نوجوانسپاس از خیرین عزیز####تمامی خیرین عزیزی که مایلند در امر خدا …


کار ارزنده ورثه مرحوم مسعود کیان پور

تصویر ندارد

خرج ” شب شام” به نیازمندان اهدا شدکار ارزنده ورثه مرحوم مسعود کیان پورکار ارزنده ورثه مرحوم مسعود کیان پورخرج مراسم”شب شام”به نیازمندان اهداشداهدا ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای کمک به نیازمندان سایت فرهاد داودوندیشادی روح زنده یادمسعود کیان پور فاتحه باصلوات…


کار ارزنده ورثه مرحوم مسعود کیان پور

تصویر ندارد

خرج ” شب شام” به نیازمندان اهدا شدکار ارزنده ورثه مرحوم مسعود کیان پورکار ارزنده ورثه مرحوم مسعود کیان پورخرج مراسم”شب شام”به نیازمندان اهداشداهدا ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای کمک به نیازمندان سایت فرهاد داودوندیشادی روح زنده یادمسعود کیان پور فاتحه باصلوات…


کار ارزنده ورثه مرحوم مسعود کیان پور

تصویر ندارد

خرج ” شب شام” به نیازمندان اهدا شدکار ارزنده ورثه مرحوم مسعود کیان پورکار ارزنده ورثه مرحوم مسعود کیان پورخرج مراسم”شب شام”به نیازمندان اهداشداهدا ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای کمک به نیازمندان سایت فرهاد داودوندیشادی روح زنده یادمسعود کیان پور فاتحه باصلوات…