نسرین موسیوند قهرمان بروجردی کاراته آسیا

تصویر ندارد

نسرین موسیوند قهرمان بروجردی کاراته آسیا

پای درد دل بانوی کاراته‎کا قهرمان آسیا:
در لرستان به قهرمانان ورزشی بها نمی‎دهندنداشتن آتیه شغلی؛ مهمترین دغدغه ورزشکاران


نسرین موسیوند قهرمان بروجردی کاراته آسیا

تصویر ندارد

نسرین موسیوند قهرمان بروجردی کاراته آسیا

پای درد دل بانوی کاراته‎کا قهرمان آسیا:
در لرستان به قهرمانان ورزشی بها نمی‎دهندنداشتن آتیه شغلی؛ مهمترین دغدغه ورزشکاران


نسرین موسیوند قهرمان بروجردی کاراته آسیا

تصویر ندارد

نسرین موسیوند قهرمان بروجردی کاراته آسیا

پای درد دل بانوی کاراته‎کا قهرمان آسیا:
در لرستان به قهرمانان ورزشی بها نمی‎دهندنداشتن آتیه شغلی؛ مهمترین دغدغه ورزشکاران


ما در بروجرد هنوز اندرخم یک کوچه ایم

تصویر ندارد

ما در بروجرد هنوز اندرخم یک کوچه ایمبقلم :یاسر مقدسیطی روزهای اخیر فرصتی شدتا جهت دیدار اقوام دوسه روز به عنوان مهمان درشهر اصفهان به اتفاق خانواده حضوریابم ،حضوری که تفاوت های زیادی رابین بروجرد(( پاریس کوچولو)) و اصفهان(( نصف جهان)) را به رخم کشا…


ما در بروجرد هنوز اندرخم یک کوچه ایم

تصویر ندارد

ما در بروجرد هنوز اندرخم یک کوچه ایمبقلم :یاسر مقدسیطی روزهای اخیر فرصتی شدتا جهت دیدار اقوام دوسه روز به عنوان مهمان درشهر اصفهان به اتفاق خانواده حضوریابم ،حضوری که تفاوت های زیادی رابین بروجرد(( پاریس کوچولو)) و اصفهان(( نصف جهان)) را به رخم کشا…


ما در بروجرد هنوز اندرخم یک کوچه ایم

تصویر ندارد

ما در بروجرد هنوز اندرخم یک کوچه ایمبقلم :یاسر مقدسیطی روزهای اخیر فرصتی شدتا جهت دیدار اقوام دوسه روز به عنوان مهمان درشهر اصفهان به اتفاق خانواده حضوریابم ،حضوری که تفاوت های زیادی رابین بروجرد(( پاریس کوچولو)) و اصفهان(( نصف جهان)) را به رخم کشا…